Søknad om skadefelling

Skadefelling er eit tiltak for å avgrense skade som skadegjerande viltartar gjer på ei interesse som skal vernast mot skaden. Løyve til skadefelling av hjort kan innvilgast dersom vilkåra i naturmangfaldlova § 18 første ledd bokstav b er oppfylte.

Det er kommunen som fattar vedtak om løyve til skadefelling på hjort jf. naturmangfaldlova § 18 siste ledd

Søknadsskjema