Bakkeplanering

Dette baserer seg på forskrift som omfatter nydyrking av arealer til jordbruksformål.

Med nydyrking meiner ein fulldyrking og overflatedyrking av jord. (Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har lagd unytta i over 30 år, regnast som nydyrking.)

Faktaark fra Miljødirektoratet  (PDF, 4 MB)

Søk om bakkeplaneringstiltak

Forslag til avtale mellom grunneigar, tiltakshavar og/eller entreprenør for Jordtipp (DOC, 69 kB)

Forslag til avtale mellom grunneigar, tiltakshavar og/eller entreprenør for Midlertidig inngrep på dyrka mark (DOC, 67 kB)

 Underteikna avtale(r) må ligge ved søknaden

Klikk her for å undersøke om det finst arter på raudlista i området

Kontakt

Øystein Svalheim
Rådgjevar
Telefon: 95884074
Mobil: 95884074