Motorferdesel i utmark og vassdrag/start og landing med luftfartøy

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovudregel forbode for å verne om naturen og miljøet.

Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel i utmark til visse formål som næring og nyttetransport. Du må då søke kommunen om løyve.

Søknadsskjema