Regionalt miljøprogram innan jordbruk – RMP tilskudd

Her kan du søke RMP tilskot - Regionalt miljøtilskot Søknadsfristen er 15. oktober

Opplysningane du legg inn i søknaden i år kan hentast fram igjen til neste år. Tilskotet vert vanlegvis utbetalt i mars måned året etter.

Tilskotsordninga er etablert for å oppretthalde kulturlandskapet og hindre forureining fra landbruket. Tiltaka og satser blir bestemt ut i fra kva Statsforvalteren i Vestland ser på som dei største miljøutfordringane i fylket.

Satsene justerast årleg.

Har du spørsmål til søknad om regionalt miljøtilskot, kan du finne meir informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider om regionalt miljøtilskudd , eller ta kontakt med Landbrukskontoret.

Søknadsskjema

Kontakt

Karianne Agathe Tveitnes
Rådgjevar
Telefon: 45632100
Mobil: 45632100