Oljetank

Ulovleg å bruke fossil fyringsolje:

Frå 1. januar 2020 blei det ulovleg å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygningar. Det helt lovlig å bruke den oljefyren du har etter 2020, så lenge du bruker biofyringsolje i den.
For å hindre forureining til grunnen er det ønskeleg at alle nedgravde oljetankar blir fjerna og sanert.

Dette er regulert i forureiningsforskrifta. Kapittel 1 i forskrifta gjeld berre dersom kommunen har vedtatt ei lokal forskrift. Det har ikkje Bjørnafjorden kommune i dag.

§ 7 i forureiningslova gir ei plikt til å hindre forureining. Gjennom denne paragrafen framgår det at ein skal hindre at forureining oppstår, og han gir òg forureiningsmynde heimel til å pålegge den ansvarlege å treffe tiltak.

Bjørnafjorden brann og redning har laga denne brosyren med svar på ofte stilte spørsmål om det nye regelverket for fossil fyringsolje og nedgravde oljetankar.  (PDF, 512 kB)

Nedgravde oljetanker

Enhver form for arbeid knyttet til oljetanken må skriftlig meldes til kommunen.

Ved nedgraving av en ny oljetank er det påkrevd å gi kommunen melding om dette. På samme måte må eksisterende tanker også registreres hos kommunen.

Eksisterende oljetanker må gjennomgå kontroll for å forsikre seg om at de er i god stand og fungerer som de skal. Denne kontrollen bør utføres jevnlig for å oppdage eventuelle problemer eller lekkasjer i tanken.

Det er viktig å ha skriftlig dokumentasjon på alle utførte kontroller og vedlikehold. Ansvarlig eier og kontrollør er ansvarlige for å oppbevare denne dokumentasjonen og overføre den til kommunen ved behov.

Registrer oljetank

Sanering/fjerning av nedgravde oljetanker:

Du som ansvarlig eier har plikt til å sørge for at nedgravde oljetanker blir sanert og fjernet på en forsvarlig måte.

Finn og kontakt flere kvalifiserte firma som tilbyr fjerning/sanering av oljetank.

Innhent priser på jobben, og inngå avtale med den bedriften du har størst tillit til.

Vi anbefaler at du velger en bedrift med ansatte som er registrert som kontrollører hos arbeidstilsynet, og kan gjøre gassmålinger av oljetanken og utstede gassfri-/arbeidssertifikat.

Send inn stadfesting på at oljetanken er fjerna

Sanering/Fjerning av oljetank –  Eigar kan sende dokumentasjon med vedlegg som bekrefter at tanken er sanert/fjernet. Melding sendes til post@bjornafjorden.kommune.no

Har du andre spørsmål om nedgravd oljetank? Du finn oppdatert informasjon på miljødirektoratet sine nettsider.

Kontakt

Jan Olav Birkeland
Arbeidsleder/formann m/særaldersgrense
Telefon: 98234449
Mobil: 98234449
Joakim Janssens
Fagarbeider m/særaldersgrense
Mobil: 47657435