Planar og styringsdokument

Kommunen lagar planar innanfor alle sektorar. Nokre er lovpålagte og andre ikkje. Nokre planar følgjer plan- og bygningslova, medan andre planar er heimla i anna lovverk.

Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel.

Samfunnsdelen av kommuneplanen vart vedtatt av kommunestyret 3. november 2022, og er det viktigaste styringsdokumentet for kommunen dei komande 12 åra. Den legg rammene for tenester, planarbeid, samfunnsutvikling og arealbruk.  


Ny arealdel av kommunedelplanen (KDPA) for Bjørnafjorden blei vedtatt av Bjørnafjorden kommunestyre 11. mai 2023

Arealdelen av kommuneplanen for tidlegare Fusa kommune:

Kommunal planstrategi med grunnlagsdokument

Plan- og bygningslova slår fast at alle kommunar skal laga ein kommunal planstrategi i løpet av det første året i kvar ny kommunestyreperiode. Den skal ta utgangspunkt i status og behov som blir skildra i folkehelseoversikta for kommunen og den overordna ROS-analysen. 

I den kommunale planstrategien skal kommunestyret òg ta stilling til om kommuneplanen eller delar den bør rullerast, og kva planarbeid som skal settast i gang eller rullerast i løpet av kommunestyreperioden.

Kommunedelplanar

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-plan) for Bjørnafjorden kommune 2021-2033

Bevaring og sletting (kassasjon) av dokument i Bjørnafjorden kommune

Arkivlova med forskrifter dannar det rettslege grunnlag for arbeid med bevaring og kassasjon i offentleg forvaltning.

Planen for bevaring og kassasjon (PDF, 8 MB) går over 4 år 

 

Informasjonsskjema for politikarar

Bjørnafjorden kommune har eit eige skjema for å hente inn politikarinformasjon, som for eksempel kontonummer for utbetaling av møtegodtgjersle og allergiar/matintoleransar.  

Du loggar inn i skjemaet via ID-porten. 

For planar under arbeid, sjå: Kunngjeringar frå Bjørnafjorden kommune.

Sjå gjeldande reguleringsplanar for Bjørnafjorden kommune.