Planar og styringsdokument

Kommunen lagar planar innanfor alle sektorar. Nokre er lovpålagte og andre ikkje. Nokre planar følgjer plan- og bygningslova, medan andre planar er heimla i anna lovverk.

Kommuneplan

Planprogram samfunnsdelen av kommuneplan for Bjørnafjorden kommune 2023-2035 (PDF, 3 MB)

Kommuneplanen, som er delt i èin samfunnsdel og èin arealdel, er den viktigaste planen kommunen har for styring av samfunnsutviklinga. 
Samfunnsdelen av kommuneplan for Bjørnafjorden kommune er under arbeid. Fram til denne er vedtatt, fungerer strategidokumentet for Bjørnafjorden kommune som samfunnsplan.

Arbeidet med arealdelen av kommuneplanen for Bjørnafjorden kommune blir neste steg. Fram til denne er utarbeidd og vedtatt, fungerer arealdelane av kommuneplanane for tidlegare Os og Fusa som kommunedelplanar.

For planar under arbeid, sjå: Kunngjeringar frå Bjørnafjorden kommune.

Sjå gjeldande reguleringsplanar for Bjørnafjorden kommune.

Til toppen