Tertialrapportar og årsmeldingar

Tertialrapportar er kommunedirektøren si rapportering til politisk nivå.
Rapporteringa skjer tre gonger i året: 

  • 1. tertial om våren
  • 2. tertial om hausten
  • 3. tertial om vinteren. 3. tertialrapport er det same som kommunen si årsmelding.
Tertial/årsrapportar

Tertialrapportar/årsmeldingar

2. tertialrapport 2023
1. tertialrapport 2023
Årsmelding 2022
1. tertialrapport 2022
Årsmelding 2021
1. tertialrapport 2021
2. tertialrapport 2021
1. tertialrapport 2020
2. tertialrapport 2020

 

Sjå også: Budsjett og økonomiplan