Fysioterapi for barn og unge

Barn og unge med motoriske vanskar, nedsett funksjonsevne eller smerter og plager frå muskel-skjelett systemet kan få undersøking og vurdering av barnefysioterapeutar i kommunen. Vi treffer barnet i lokala våre på Luranetunet (Os) eller Fusa bu-og behandlingssenter, på helsestasjonen, i barnehagen, på skulen eller på heimebesøk.

Kven kan få tilbodet?

Barn og unge under 18 år som har ulike utfordringar med bevegelse og motorikk kan få hjelp. 

Vi møter ofte barn med lettare motoriske vanskar, som til dømes utfordringar i høve til grov- eller finmotorisk utvikling. Andre grupper er barn med meir alvorlege utviklingsforstyrringar og barn utsett for akutt skade eller sjukdom. Det kan òg vere barn med kroniske lidingar, som nevrologiske, revmatiske og ortopediske sjukdomar, psykiske vanskar eller hjarte- og lungeproblematikk.

Nokre av barna vi møter har samansette vanskar med behov for tverrfagleg oppfølging. Der det er aktuelt, samarbeider vi med andre faggrupper som for eksempel ergoterapeut, helsesjukepleiar, PPT, personalet i barnehagen/skulen og med spesialisthelsetenesta.

Kva kan du få hjelp til? 

  • Kartlegging av funksjon og ressursar
  • Vurdering, tilpassing og tilrettelegging av trening, aktivitet og leik.
  • Behandling og opptrening.  
  • Rådgiving og rettleiing av føresette og samarbeidspartnarar.
  • Formidling av tekniske hjelpemiddel.  

Slik søker du

Føresette til barn og unge kan søke om tenesta. For at vi skal vite kva barnet treng hjelp til, må du fylle ut søknadsskjema. 
Du kan også kontakte helsestasjonen, fastlegen, barnehagen/skulen eller andre i kommunen for å få hjelp til å fylle ut og sende søknad for barnet. 

Søk om fysioterapi for barn og unge

Papirskjema: Her finn du søknadsskjema på papir 

  • Fyll ut, skriv ut skjemaet og send til ei av desse adressene, avhengig av kvar i kommunen du bur: 

Bjørnafjorden kommune
Ergo-/fysioterapitenesta for barn
Solstrandvegen 39
5200 Os

Bjørnafjorden kommune
Ergo-/fysioterapitenesta for barn
Leitet 28
5640 Eikelandsosen

Barn og unge kan også få opptrening/behandling hos fysioterapeut på institutt. Sjå link til nettside.

Kva kostar tenesta?

Tenesta hos kommunefysioterapeut er gratis.

Kva skjer vidare?

Vi tar kontakt med deg på telefon eller per post.

Her finn du informasjon om fysioterapi for vaksne og eldre

Kontakt

Fysioterapitenesta i Bjørnafjorden kommune
Telefon: 90218269