SLT-koordinator

Målretta, tverrfagleg samarbeid mellom kommunale etatar og politiet for å gi barn og unge rett hjelp til rett tid.

Kva er SLT?

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggande tiltak. SLT-koordinatoren skal sikre samkøyring og målretting av ressursane hos kommunen og politiet.

Barn og unge i Bjørnafjorden kommune skal få rett hjelp til rett tid - av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper. SLT-koordinatoren skal vere bindeleddet mellom desse.

Kontakt

Elin Tuft
Spesialkonsulent
Telefon: 90810495
Mobil: 90810495