Motorferdsel i utmark og vassdrag / start og landing med luftfartøy

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovudregel forbode for å verne om naturen og miljøet.

Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel i utmark til visse formål, som næring og nyttetransport. Du må søke kommunen om løyve.

Søknadsskjema