Skulefritidsordninga (SFO)

SFO er eit tilbod før og etter skuletid og i nokre skuleferiar for barn i 1. til 4. årstrinn, og for barn med særskilde behov opp til 7. årstrinn. Alle barneskulane i Bjørnafjorden kommune har SFO-tilbod. 


Søk om plass, endre eller sei opp plass 
 

Om SFO i Bjørnafjorden 

SFO-tilbodet
 • SFO tilbyr 100 % plass (kl. 7.30-16.30.), 80 %, 60 % eller 40 % av heil plass.
   
 • Nokre skular tilbyr utvida tid, 7.00-7.30. Det er òg mogleg å kjøpe enkeltdag. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva tilbod dei har.
   
 • SFO har hovudopptak i april for barna som startar på skulen i august, men du kan søke om plass heile året.
   
 • Barnet har plassen i SFO til dei går ut av 4. klasse eller seier han opp.
   
 • Barn med særskilde behov kan søke om SFO-plass til og med 7. klasse.
12 timar gratis SFO for 1. og 2. trinn
 • Alle barn på 1. og 2. trinn som går på SFO, får 12 timar trekt frå på prisen.
   
 • 12 timar SFO i veka er gratis. Tilbodet er fordelt før skulestart og etter at skulen er slutt for dagen. 

  Sjå kva som er gratis opphaldstid på SFO ved din skule 

  NB! Du må søkje om plass, sjølv om tilbodet er gratis.
   
 • Utvida tid på SFO må du framleis betale for.
   
 • Dersom du har søkt om redusert foreldrebetaling for SFO, har du rett på dette i tillegg.
   
 • Det er ikkje mogleg å kombinere fleire plasstypar. 
Skal du seie opp eller endre plassen?
 • Slik kan du seie opp eller endre SFO-plass:
   gå inn i søknadsportalen, vel "Mi side" og deretter "Mine plasseringer" 
  Då får du opp kvar barnet ditt / barna dine har plass, og du kan endre eller seie opp plassen.
   
 • Det er to månaders oppseiingstid frå den 1. i påfølgande månad for å seie opp eller endre plass i SFO.
SFO i skuleferiar
 • Skulefritidsordninga følger skuleruta.
   
 • I feriar er det open SFO ved ein skule på Fusa-sida av fjorden og ein skule på Os-sida, slik at elevar ved dei andre skulane kan nytta dette tilbodet. 
   
 • Skulane har eiga påmelding til ferie-SFO.
   
 • Betaling for ferie-SFO kjem i tillegg til betaling for vanleg SFO.
Prisar for SFO


Desse prisane blei vedtatt av Bjørnafjorden kommunestyre 11. mai 2023.
Faktura blir sendt ut kvar månad, med betalingsfrist i slutten av månaden.

Kontakt

Janne Martha Efteland Eik
Leder
Telefon: 93405978
Mobil: 93405978