Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ei teneste for deg som har nedsett funksjonsevne, og som treng praktisk og personleg assistanse i kvardagen. 
Målet er eit mest mogleg aktivt og sjølvstendig liv, trass i funksjonshemminga.

Kva går tenesta ut på?

Du får tildelt ein personleg assistent for eit gitt timetal, og bestemmer i prinsippet sjølv kva du ønskjer og treng hjelp og assistanse til.
Brukaren er arbeidsleiar for assistenten/-ane. Det betyr at du, eventuelt med hjelp frå familiemedlemmer eller andre nærståande, har ansvar for:

 • Organisering og innhald i tenesta
 • Å sette opp arbeidsrutinar og utarbeide arbeidsplanar
 • Å gjennomføre personalsamtalar, følgje opp timeregistrering og elles følgje opp reglane i arbeidslivet.
 • Hovudansvaret i rekrutterings- og tilsettingsprosessane, gjennom annonsering, intervju og utvelging av assistentane

Kven kan søkje om brukarstyrt personleg assistent?

 • Personar som har nedsett funksjonsevne, eller som er heilt avhengige av praktisk eller personleg hjelp for å greie gjeremåla i dagleglivet, og som er i stand til å rettleie assistenten (ta arbeidsleiarrolla) 
 • Personar som ikkje kan ta arbeidsleiarrolla sjølv, som til dømes personar med psykisk utviklingshemming 
 • Familiar med barn som er funksjonshemma

Du må ha langvarig (over 2 år) stort behov for assistanse og vere under 67 år. 

Slik vel du assistent

Bjørnafjorden kommune har avtale med 16 firma som kan levere BPA-assistentar.

Du kan sjølv velje det firmaet du vil. Hugs at det ofte er oppseiingsfrist på tre månadar frå det firmaet som du brukar i dag. 
Her finn du oversikt over dei 16 leverandørane (PDF, 120 kB) (PDF, 262 kB)

Slik søkjer du 

 • Du treng ein legeattest for å søkje
 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt
 • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (PDF, 127 kB)
 • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, pb 24, 5649 Eikelandsosen

Kva skjer vidare med søknaden?

Til toppen