Brukarstyrt personleg assistanse

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ei teneste for deg som har nedsett funksjonsevne, og som treng praktisk og personleg assistanse i kvardagen. 
Målet er eit mest mogleg aktivt og sjølvstendig liv, trass i funksjonshemminga.

Kva går tenesta ut på?

Du får tildelt ein personleg assistent for eit gitt timetal, og bestemmer i prinsippet sjølv kva du ønskjer og treng hjelp og assistanse til.
Brukaren er arbeidsleiar for assistenten/-ane. Det betyr at du, eventuelt med hjelp frå familiemedlemmer eller andre nærståande, har ansvar for:

 • Organisering og innhald i tenesta
 • Å sette opp arbeidsrutinar og utarbeide arbeidsplanar
 • Å gjennomføre personalsamtalar, følgje opp timeregistrering og elles følgje opp reglane i arbeidslivet.
 • Hovudansvaret i rekrutterings- og tilsettingsprosessane, gjennom annonsering, intervju og utvelging av assistentane

Kven kan søkje om brukarstyrt personleg assistent?

 • Personar som har nedsett funksjonsevne, eller som er heilt avhengige av praktisk eller personleg hjelp for å greie gjeremåla i dagleglivet, og som er i stand til å rettleie assistenten (ta arbeidsleiarrolla) 
 • Personar som ikkje kan ta arbeidsleiarrolla sjølv, som til dømes personar med psykisk utviklingshemming 
 • Familiar med barn som er funksjonshemma

Du må ha langvarig (over 2 år) stort behov for assistanse og vere under 67 år. 

Slik vel du assistent

Bjørnafjorden kommune har avtale med 16 firma som kan levere BPA-assistentar.

Du kan sjølv velje det firmaet du vil. Hugs at det ofte er oppseiingsfrist på tre månadar frå det firmaet som du brukar i dag. 
Her finn du oversikt over dei 16 leverandørane (PDF, 120 kB) (PDF, 354 kB)

Slik søkjer du 

 • Du treng ein legeattest for å søkje
 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt
 • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (PDF, 127 kB)
 • Skriv ut skjemaet, skriv under og send skjemaet til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, pb 24, 5649 Eikelandsosen

Kva skjer vidare med søknaden?

Kontakt

Avdeling for forvaltning og koordinering
Telefon: 91 67 20 72
Til toppen