Kulturminnevern

Alle kulturminne eldre enn 1537 og erklært ståande bygg frå perioden 1537-1649 er automatisk freda etter lov om kulturminne.
Kulturminne i sjø er automatisk freda frå dei er 100 år. Enkeltbygg eller bygningsmiljø kan fredast etter særskilde vedtak.

Søk etter kulturminne

På Riksantikvaren sin nettstad Kulturminnesøk kan du søka og få oversikt over dei registrerte kulturminna i Bjørnafjorden kommune. Du må søka etter kulturminne i "Fusa" eller i "Os, Hordaland". Det kan vera til dømes gravrøyser, bautasteinar, ruinar, bygningar og skipsvrak. Her kan du òg sjå kva for bygningar og stader som er freda og verna.

Treng du hjelp i faglege spørsmål knytt til kulturminne?

Kultureininga kan hjelpa til, eller formidla hjelp, i faglege spørsmål som gjeld kulturminne.

Kultureininga skal vurdera alle søknader om riveløyve eller fasadeendring for bygningar frå før 1920. Søknadar må ofte sendast vidare til Fylkeskonservator eller Riksantikvaren for uttale. Du må difor rekna med ei lengre saksbehandlingstid i slike tilfelle.

Tilskot til vern av kulturminne

No kan du søka om tilskot til vern av kulturminne. Søknadsfrist er 1. februar. Eigarar av private verneverdige kulturminne i Bjørnafjorden kan søkja om tilskot til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Dette er ei fylkeskommunal ordning, men søknad går via kommunen som prioriterer søknadane.

Kva kan støttast – absolutte kriterium

Eigarar av regionalt verdfulle kulturminne registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.
Du kan berre søka tilskot til faste kulturminne i Vestland som anten er:

1. Prioritert i kommunal kulturminneplan
2. Regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova.
3. Vurdert av fylkeskommunen som kulturminne av høg regional verdi.

Tiltak som oppfyller fleire av dei tre kriteria skal prioriterast.

Kva kan ikkje få støtte?

  • Tiltak på kulturminne i statleg, fylkeskommunal eller kommunal eige
  • Tiltak på freda kulturminne.
  • Ordinær vedlikehald og drift

Søknaden må innehalda informasjon om

  • Eigartilhøve; namn, adresse og bankkonto for utbetaling av tilskot
  • Informasjon om objektet/ kva søknaden gjeld
  • Skildring av arbeidet/ tiltaket som er omsøkt
  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Gjennomføringsplan

Ufullstendige søknader vil ikkje bli vurderte.

Vilkår for tildeling

Tildeling føreset minst 50 % kommunal eller anna finansiering av tiltaket. I særlege høve kan kravet fråvikast. Tiltaka skal følgje antikvariske retningsliner og utførande handverkarar må ha utdanning eller realkompetanse innan bygningsvern og kunne vise til erfaring frå tilsvarande prosjekt.

Slik søkjer du

Send søknad til til Bjørnafjorden kommune innan 1. februar

Gå til søknadsskjema for tilskot til vern av kulturminne i Vestland

Har du spørsmål?

Kontakt kultursjef Erik Vangsnes, telefon 472 77 146 eller kulturkonsulent Kristin Bøe Vangsnes telefon 913 76 329 eller e-post krb@bjornafjorden.kommune.no  

Les meir om ordninga på Vestland fylke sine nettsider

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 47277146
Kristin Vangsnes Bøe
Leder
Mobil: 91376329
Til toppen