Kulturminnevern

Alle kulturminne frå 1650 eller tidlegare er automatisk freda etter kulturminnelova. Kulturminne i sjø er automatisk freda frå dei er 100 år. Enkeltbygg eller bygningsmiljø kan fredast etter særskilde vedtak.

Søk etter kulturminne

På Riksantikvaren sin nettstad Kulturminnesøk kan du søka og få oversikt over dei registrerte kulturminna i Bjørnafjorden kommune. Du må søka etter kulturminne i "Fusa" eller i "Os, Hordaland". Det kan vera til dømes gravrøyser, bautasteinar, ruinar, bygningar og skipsvrak. Her kan du òg sjå kva for bygningar og stader som er freda og verna.

Treng du hjelp i faglege spørsmål knytt til kulturminne?

Kultureininga kan hjelpa til, eller formidla hjelp, i faglege spørsmål som gjeld kulturminne.

Kultureininga skal vurdera alle søknader om riveløyve eller fasadeendring for bygningar frå før 1920. Søknadar må ofte sendast vidare til Fylkeskonservator eller Riksantikvaren for uttale. Du må difor rekna med ei lengre sakshandsamingstid i slike tilfelle.

Tilskot til vern av kulturminne

Tilskot til vern av kulturminne er ei fylkeskommunal ordning som dels er administrert frå kommunen. Eigarar av private verneverdige kulturminne i Bjørnafjorden kan søkja om tilskot til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Tilskot kan òg nyttast til andre tiltak som kurs og formidling.

Kva kan støttast – absolutte kriterium

Eigarar av regionalt verdfulle kulturminne registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.
Du kan berre søka tilskot til faste kulturminne i Vestland som enten er:

1. Prioritert i kommunal kulturminneplan
2. Regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova.
3. Vurdert av fylkeskommunen som kulturminne av høg regional verdi.

Tiltak som stettar fleire av dei tre kriteria skal prioriterast.

Kva kan ikkje støttast?

  • Tiltak på kulturminne i statleg, fylkeskommunal eller kommunal eige
  • Tiltak på freda kulturminne.
  • Ordinær vedlikehald og drift

Søknaden må innehalda informasjon om

  • Eigartilhøve; namn, adresse og bankkonto for utbetaling av tilskot
  • Informasjon om objektet/ kva søknaden gjeld
  • Skildring av arbeidet/ tiltaket som er omsøkt
  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Gjennomføringsplan

Ufullstendige søknader vil ikkje bli vurdert.

Vilkår for tildeling

Tildeling føreset minst 50% kommunal eller anna finansiering av tiltaket. I særlege høve kan kravet fråvikast. Tiltaka skal fylgje antikvariske retningsliner og utførande handverkarar må ha utdanning eller realkompetanse innan bygningsvern og kunne vise til erfaring frå tilsvarande prosjekt.

Søknad skal sendast til Bjørnafjorden kommune innan 1. mars

Fyll ut dette søknadsskjemaet, (PDF, 2 MB)

og send per post til Bjørnafjorden kommune, Kultureininga, boks 24, 5649 Eikelandsosen eller på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no.

Har du spørsmål til utlysinga? Kontakt kultursjef Erik Vangsnes, telefon 47277146 eller Kristin Vangsnes Bøe, telefon 56 57 50 09.

Sjå meir informasjon om ordninga hos Vestland fylke.

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 472 77 146
Kristin Vangsnes Bøe
Leder
Telefon: 56 57 50 09
Mobil: 913 76 329
Til toppen