Søk eller meld frå om eldstad og skorstein

Søknadsplikten for eldstad avheng av om du skal installere i ein eksisterande bustad eller i eit nybygg. Oppføring av skorstein er alltid søknadspliktig.
 

Planlegg du å installere ei meir effektiv og miljøvenleg oppvarmingskjelde? Sjekk om du kan få støtte frå Enova.

  • Meld frå om installasjon av eldstad i eksisterande bustad 

Du treng ikkje søkje, men installasjonen må bli kontrollert av ein kvalifisert kontrollør. Ein kvalifisert kontrollør kan til dømes vere ein representant frå firmaet som installerer eldstaden for deg eller frå brannvesenet. Det er ingen formelle krav til den som skal setje opp ein eldstad, men vi vil likevel rå deg til å bruke kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Når du har skifta eldstad og fått han kontrollert, må du melde frå til kommunen, slik at vi får registrert eldstaden i samband med feiing og brannettersyn.

Meld frå om installasjon av eldstad

 

  • Søk og meld frå om installasjon av eldstad i nybygg 

Du må søkje om å installere eldstad i nybygg før du begynner. Vi vil rå deg til å få hjelp frå kvalifiserte fagfolk til både søknad og installasjon av eldstaden.

a) Søk om installasjon av eldstad (PDF, 28 kB)

Den ferdige eldstaden må bli kontrollert av ein kvalifisert kontrollør, til dømes ein representant frå firmaet som installerer eldstaden for deg eller frå brannvesenet.

Når du har installert eldstad og fått han kontrollert, må du melde frå til kommunen slik at vi får registrert eldstaden i samband med feiing og brannettersyn.

b) Meld frå om installasjon av eldstad

  • Søk om oppføring av skorstein

Det er ingen formelle krav til den som skal føre opp skorsteinen, men vi vil likevel rå deg til å bruke kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet. Skorsteinen må kontrollerast av kvalifisert kontrollør

Søk om oppføring av skorstein (PDF, 25 kB)

Kvar skal du sende søknad og/eller melding?

  • Melding om installasjon av eldstad, vedlagt kontrollerklæring, skal sendast elektronisk.
    Meldinga vil då automatisk bli registrert i vårt sak-/arkivsystem og påført saksbehandlar.
  • Søknadsskjema (eldstad og skorstein)  kan sendast som e-post til post@bjornafjorden.kommune.no eller i brev til Bjørnafjorden kommune, postmottak, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen
Til toppen