Kriseteamet

Bjørnafjorden kommune sitt kriseteam gir støtte og oppfølging til personar som har akutt behov for hjelp i samband med uventa dødsfall, kriser og ulukker.

Kriseteamet består i utgangspunktet av lege, psykiatrisk sjukepleiar, sosionom, helsesjukepleiar, prest og personar frå brannvesenet og politi. Vi koplar inn fagfolk frå ulike område, avhengig av kva dei berørte har behov for.

Dersom det er behov for oppfølging over lengre tid, viser kriseteamet vidare til andre i kommunen sitt hjelpeapparat eller spesialisthelsetenesta.

Legevakta eller den kommunale kriseleiinga kallar inn kriseteamet når det er behov for det.

Slik kontaktar du psykososialt kriseteam

Ring 47 51 21 20. Du kan òg ringe legevakta på 116 117.

Kriseteamet sin leiar er Eva-Mari Solberg.
E-post: evasol@bjornafjorden.kommune.no tlf. 982 34 495. Eva-Mari Solberg er einingsleiar for Psykisk helse- og rustenester.

Kriseteamet sin nestleiar er Ingrid Kristin Askvik.
E-post: ikas@bjornafjorden.kommune.no tlf. 932 61 493. Ingrid Kristin Askvik er einingsleiar for Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT).

Til toppen