Kartleggingsteamet

Første gong du melder om at du har behov for pleie- og omsorgstenester frå kommunen, kjem kartleggingsteamet på banen - til dømes når du blir utskriven frå sjukehus eller annan behandlingsinstitusjon, ved tilvising frå fastlegen eller på initiativ frå deg sjølv eller pårørande.

Du og kartleggingsteamet kartlegg, gjerne saman med dine pårørande, situasjonen og heimen din for å sjå kva hjelpebehov du har på kort og lang sikt - eventuelle tilpassingar og hjelpemiddel som kan vere nyttige for at du skal kunne vere mest mogleg sjølvhjelpen heime.

Kanskje treng du berre ein toalettforhøgar eller ein strømpepåtrekkar for å klare deg sjølv?

Kontakt

Avdeling for forvaltning og koordinering
Telefon: 91672072