Publisert 23.01.2023

No kan du sende innspel til rutejusteringar i kollektivtilbodet

Publisert 09.01.2023

Alle som ønskjer kan komme med innspel og merknader innan 1. februar 2023.

Publisert 16.12.2022
 • Endring av reguleringsplan for Solbakken panorama
 • Eigedom: 50/39, 43
 • Klagefrist 18.01.23
 • Arkivsak 22/8876

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Solbakken panorama er vedteken. Endringane gjeld stort sett mindre justeringar og tilpassingar for å betre renovasjonsområder, snuareal for renovasjonsbil og mindre justeringar på interne vegar. 

Vassforsyninganlegg med tilhøyrande parkering er tatt ut av planen. 

Ved spørsmål eller klage på vedtaket vis til saksnummer 22/8876

Du kan klage på vedtaket dersom du er part i saka eller dersom du har konkret, praktisk og aktuell interesse i ei rettsleg avklaring på vedtaket. Klagefrist er 18.01.23

Klage skal sendast til post@bjornafjorden.kommune.no

Publisert 15.12.2022

Figur ovanfor illustrerer endringa. 

 • Endring av reguleringsplan for Halhjemsmarka 3, Felt B2
 • Klagefrist 09.01.2023
 • Arkivsak 22/6039

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 kunngjer Bjørnafjorden kommune at endring av detaljreguleringsplan for Halhjemsmarka er vedteken.  Endringa gjeld justering av plankart, oppdatert illustrasjonsplan, mindre endringar knytt til byggegrenser, og ei oppdatering av føresegnene knytt til uteopphaldsarealet. 

Publisert 14.12.2022

Biletet illustrerer endringa. 

 • Endring av detaljreguleringsplan for Bjørnevollen 7, 34/126 m.fl.
 • Klagefrist 22.12.2022
 • Arkivsak: 22/8881
Publisert 05.12.2022
Publisert 01.12.2022

Bolaks AS søkjer om utvida areal til anlegg for akvakultur ved lokaliteten Gjerdeviksflua i Bjørnafjorden kommune.

 

Publisert 25.11.2022
 • Endring av områdeplan for Eikhaugen
 • Klagefrist 16.12.22
 • Arkivsak: 22/8222
Til toppen