Søk om startlån og tilskot til etablering

Startlån er for deg som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad, og som heller ikkje har moglegheit for å spare.

Startlån kan også bli gitt til refinansiering av gjeld dersom du står i fare for å miste bustaden din. Tilskot til etablering kan bli gitt dersom startlån åleine ikkje er tilstrekkeleg for å kjøpe eigna bustad.
Dette er strengt behovsprøvd - det vil seie at det er svært strenge reglar for kven som kan få det.

Kven kan søkje om startlån og tilskot til bustad?

Barnefamiliar
 • Du har barn og får ikkje lån til kjøp av bustad i vanlege bankar
 • Du har behov for å sikre ein trygg, god og stabil bustadsituasjon i løpet av kort tid
 • Du har behov for å overta eigd bustad etter samlivsbrot
Personar som mottar uføretrygd
 • Du har låg, men stabil og sikker inntekt, og får ikkje tilstrekkeleg lån i vanlege bankar
 • Du har høg nok inntekt til at du kan betene eit startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter
Personar som bur i kommunal bustad
 • Du leiger kommunal bustad i Bjørnafjorden kommune
 • Du har stabil og fast inntekst, men får ikkje tilstrekkeleg lån i vanlege bankar
 • Du har høg nok inntekt til at du kan betene eit startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter
Personar med gjeldsproblem
 • Du har gjeld med høg rente og står i fare for å miste bustaden på tvangssal
 • Du klarer ikkje å betene noverande gjeld, men kan dekke utgiftene og behalde bustaden dersom låna blir refinansierte med startlån
Andre
 • Du har særlege sosiale eller helsemessige utfordringar, og manglar ein eigna bustad
 • Startlån er nødvendig for å kunne halde fram i jobben

Unge i etableringsfasen er ikkje i målgruppa. Det er ein føresetnad at du utnyttar moglegheitene du har for å spare opp nødvendig eigenkapital og søker lån i vanleg bank.

For å kunne få startlån må du:

 • Bu i Bjørnafjorden kommune på søknadstidspunktet
 • Ha fast og sikker framtidig inntekt
 • Ha nok inntekt til å betene startlånet i tillegg til andre nødvendige utgifter og eventuell anna gjeld
 • Ha utnytta sparepotensialet ditt. Unntak kan bli gjort for barnefamiliar med akutt behov for å sikre ein stabil og trygg busituasjon.

Dersom du er under gjeldsordning, må du vente med å søkje startlån til gjeldsordninga er fullført.

 • Bjørnafjorden kommune tilbyr flytande rente og annuitetslån over ei nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlege tilfelle kan du få fast rente og/eller nedbetalingstid på inntil 50 år.
 • Bjørnafjorden kommune følgjer Husbanken sitt rente tilbod for flytande månadleg rente (sjå Renter - Husbanken) tillagt 0,25 %

Slik søkjer du

Søk elektronisk på Husbanken sine heimesider. 

Du må legge ved dokumentasjon som viser inntekter, faste utgifter, formue og gjeld, samt andre opplysningar om husstanden sin økonomi og korleis busituasjonen er i dag. 

Våre retningslinjer for behandling av søknader om startlån og tilskot til etablering

Lovheimel: Forskrift om lån frå Husbanken

Startlån er for barnefamiliar og andre personar som er i ein særleg utfordrande situasjon og som manglar ein eigna bustad.
Du kan ikkje få startlån dersom du kan få lån i bank. Hovudregelen er at ein må ha langvarige problem med å finansiere bustad med lån frå vanleg bank, og at ein har utnytta 
sparepotensialet sitt. 
Tilskot til etablering kan bli gitt der startlån aleine ikkje er tilstrekkeleg. Tilskot til etablering er strengt behovsprøvd. Barnefamiliar og andre personar som er langvarig økonomisk 
vanskelegstilt blir prioritert.

Prioriterte målgrupper for startlån og tilskot til etablering

Vi har avgrensa med startlånmidlar, og vi prioriterer søknadar slik:
• Barnefamiliar som har behov for ein stabil og trygg bustad
• Personar som leiger kommunal bustad.
• Personar med særlege sosiale eller helsemessige utfordringar og som har ei varig 
trygdeyting.
• Personar som eig bustad og har behov for å refinansiere gjeld for å kunne behalde 
bustaden.
• Andre som ikkje får lån i vanleg bank, og som ikkje kan spare pengar til eigenkapital.

Unge i etableringsfasen er i seg sjølv ikkje i målgruppa for startlån. 

Personar som har moglegheit til å spare pengar til eigenkapital er som hovudregel ikkje i 
målgruppa. 

Vilkår for å kunne få startlån og tilskot til etablering

• Ein må bu i Bjørnafjorden kommune på søknadstidspunktet. Berre i særskilte tilfelle kan det gjerast unntak. Søkjar må då ha særleg tilknyting til og behov for å busetje 
seg i kommunen. 
• Ein må som hovudregel ha fast og sikker framtidig inntekt.
• Ein må ha nok inntekt til å betene framtidige låneutgifter i tillegg til andre faste 
utgifter.
• Ein må ha utnytta sparepotensialet sitt. For barnefamiliar som har særleg behov for endring av butilhøve kan ein gjere unntak for krav om sparing. For andre personar 
som på grunn av lav inntekt ikkje har høve til å spare, kan ein gjere unntak frå kravet om sparing.
• Dersom ein har mykje gjeld, og ikkje nok inntekt til å betene gjeldsutgifter i tillegg til utgifter til startlån og andre faste utgifter, kan ein ikkje få startlån. Vi oppmodar då til å 
prioritere nedbetaling av gjeld, og søkje startlån på eit seinare tidspunkt. Dersom ein får innvilga startlån sjølv om ein har anna gjeld er det ein føresetnad at anna gjeld blir 
betent i henhald til betalingsavtale. 
• Dersom ein er under gjeldsordning må ein vente med å søkje startlån til gjeldsordninga er fullført. 
• Bustaden som blir kjøpt skal godkjennast av kommunen på førehand. Som hovudregel blir det ikkje gitt startlån til bustader som krev omfattande oppussing 
og/eller utbetring.
• Det blir ikkje gitt startlån til mellomfinansiering.
• Det blir som hovudregel ikkje gitt lån til foreldre med barn som medlåntakar.

Lånevilkår

• Startlån vert innvilga som annuitetslån med flytande rente og nedbetalingstid på inntil 30 år. I særskilte tilfelle kan ein vurdere fast rente og/eller nedbetalingstid på inntil 50 
år. 


 

Kontakt

Kamilla Haugsbakk Lyssand
Spesialkonsulent
Mobil: 90752774
Lars Trane
Leder
Mobil: 98234465