Borgarleg vigsel i Bjørnafjorden kommune

Borgarleg vigsel er eit tilbod til alle som bur i Bjørnafjorden kommune. Dette gjeld sjølv om du for tida er busett i utlandet.

Bjørnafjorden kommune tilbyr vanlegvis vigsel i Bjørnafjorden rådhus torsdag og fredag mellom klokka 12 og 15. Dersom de ønskjer vigsel til andre tidspunkt eller annan stad, må de sjølve avtale dette med vigslar.Vigselsrommet er for lite til at vi kan følge smittevernreglane, derfor har vi for tida noko redusert kapasitet til å halde vigslar i Rådhuset. 
Ta kontakt, så finn vi ei god løysing saman. (Kontaktinformasjon i margen til høgre).

Kven kan vie?

Ordførar, varaordførar, rådmann, kommunalsjefar, kultursjef og fleire folkevalde i Bjørnafjorden kommune har mynde til å vie brurepar. Her er ei oversikt over alle som har mynde til å vie.

Vilkår for vigsel

Det er visse vilkår i ekteskapslova som må vere oppfylte for at ein skal kunne gifte seg.

Dette må de sende inn før vigselen

For å bestille tid for seremoni, må begge personar som skal gifte seg sende inn digitalt bestillingsskjema. Grunnen til at de begge må logge dykk på og fylle ut kvart dykkar skjema, er at de då blir formelt identifisert gjennom ID-porten.   

Skjema for bestilling av vigsel 
Før de gifter dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Det vil seie at de må sende inn ein del papir:

  • Eigenerklæring
  • Forlovarerklæring
  • Erklæring om skifte dersom du har vore gift før
  • Melding om endring av namn dersom du skal bytte namn

Alle desse skjema får du hos Skatteetaten. NB! Behandlingstida varierer, så ver ute i god tid før planalgt bryllaupsdato.

Skatteetaten skriv ut ein såkalla prøvingsattest, som viser at de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten må ikkje vere eldre enn fire månader ved vigsel. De må levere prøvingsattesten til kultureininga i Bjørnafjorden kommune så raskt som råd. Personopplysningane i attesten er underlagde teieplikt, derfor må de skrive han ut og levere på papir, anten i Kommunetorget eller per post.  

Når kommunen har mottatt prøvingsattesten, sender vi dykk ei stadfesting av tid for seremonien. Dette brevet får du i din digitale postkasse. 

Pris

Vigsel på Rådhuset torsdag og fredag mellom klokka 12 og 15:

  • Med folkeregistrert adresse i Bjørnafjorden kommune: Gratis
  • Med folkeregistrert adresse i ein annan kommune: kr 1500

Vigsel utanom ordinær tid eller på annan stad enn Bjørnafjorden rådhus: kr 2000

Spesielt for utanlandske statsborgar: 

Alle utanlandske statsborgarar må dokumentere lovleg opphald i Norge på vigselstidspunktet, og sende oss/levere prøvingsattest seinast ein dag før vigselen. Dette gjeld ikkje for nordiske borgarar. Vi kan utføre vigselen på engelsk, dersom dette er avtalt på førehand. 

Slik er seremonien

Vi tilbyr eit høveleg lokale i rådhuset på Osøyro. Dersom de ønskjer å ha fleire enn 10-15 gjester til stades ved sjølve vigselen, anbefaler vi dykk å bestille eit anna lokale.

  • De må ha to vitne, og dei må vere til stades under seremonien. Vitna er gjerne forlovarane.
  • Brurepar og vitne/forlovarar må ha gyldig legitimasjon til vigselen. Vi godtar gyldig pass, norske førarkort og bankkort med bilete og personnummer. 

Møt opp i god tid før avtalt tid for vigsel. Vi har sett av om lag 15 minutt til kvart par. 
Vigslaren les "Det borgarlege vigslingsformularet". Deretter spør vigslaren om de vil ha kvarandre til ektefeller. Til slutt underteiknar de, vitna og vigslaren vigselsprotokollen.

Kommunen sender deretter ei vigselmelding til Folkeregisteret innan tre dagar etter bryllaupet, med kopi til dykk. Denne fungerer som vigselattest fram til de får den endelege frå Folkeregisteret. 

Kunstnarlege innslag

Dersom de ønskjer kunstnarlege innslag under seremonien, til dømes musikk eller diktlesing, må dette spesifiserast i Skjema for bestilling av vigsel (sjå lenke lenger oppe på sida). Bjørnafjorden kommune vil vurdere om innslaget kan inkluderast. 

Har du spørsmål? Ring Kristin Vangsnes Bøe tlf. 913 76 329, kultureininga tlf. 56 57 50 09 eller send oss ein e-post.

Ordførar og varaordførar har vigselsmynde etter lova. I tillegg har Bjørnafjorden kommunestyre gitt vigselsmynde til utvalde tilsette i administrasjonen og utvalde politikarar.

Kontakt

Kristin Vangsnes Bøe
Leder
Mobil: 913 76 329
Til toppen