Demenskoordinator

Demenskoordinator er ein sentral pådrivar for god demensomsorg i kommunen og organiserer ei rekke tilbod.

Demens er eit fellesnamn for ein kronisk funksjonssvikt som skuldast ulike hjernesjukdommar eller skadar. Alzheimers sjukdom er den vanlegaste årsaka til demens, men det finst mange fleire.

Personar med demens eller kognitiv svikt er ikkje ei einsarta gruppe. Som alle andre har dei ulike behov og interesser. God demensomsorg handlar om å møte den enkelte der han eller ho er, og basere seg på innsikt i den enkelte si livshistorie, livssituasjon og sjukdomshistorie.

Personar med demens og deira pårørande skal kjenne seg trygge og ivaretatt i møte med tenesteapparatet i Bjørnafjorden kommune.

Demenskoordinatoren tilbyr:

 • Råd og rettleiing til pasientar, pårørande og andre som har spørsmål om demens
 • Formidling av kontakt med andre kommunale helse- og omsorgstenester
 • Heimebesøk, systematisk oppfølging og fokus på tidleg innsats i samarbeid med fastlegane
 • Utgreiing og oppfølging etter kontakt frå lege
 • Tett samarbeid med fastlegar, spesialisthelsetenesta og dei andre tenestene i kommunen vår
 • Oversikt over tilbod til personar med demens i kommunen
 • Bidrag til utvikling av gode rutinar, samhandling og tilbod innan demensomsorga

Informasjon om tilbodet

Demensteam og ressursperson

Bjørnafjorden kommune har demensteam på Os-sida og ressursperson for personar med demens på Fusa-sida.

Demensteamet på Os tilbyr heimesjukepleie når ordinær heimesjukepleie ikkje er tilstrekkeleg. Teamet er organisert under heimetenesta på Os.
Vernepleiar Anne-Siv Skåthun Berge er ressursperson for personar med demens i tidlegare Fusa kommune. Ho har mykje av dei same arbeidsoppgåvene som demenskoordinatoren, og kan kontaktast tysdag, torsdag og fredag. Ho rettleier heimesjukepleia på Fusa-sida ved behov.

Demensteamet og ressursperson for personar med demens samarbeider tett med pleie- og omsorgstenesta, demenskoordinator, tenestemottakar og/eller pårørande. I tillegg har dei oppfølging/behandling i samarbeid med lege og
sjukehus.

Kontakt

Os: Demensteam, telefon 418 63 004
Fusa: Ressursperson for personar med demens: Anne-Siv Skåthun Berge, telefon: 475 08 072, e-post: annber@bjornafjorden.kommune.no

Tilbod til pårørande

Pårørande sin innsats betyr mykje for både den som er sjuk og for samfunnet elles. Pårørande gir omsorg, og bidrar ofte med organisering av kvardagen, kontakt med helsevesenet og praktisk hjelp.

Vi tilbyr:

 • Samtalegrupper for pårørande
 • Pårørandeskule
 • Støttesamtalar
 • Systematisk oppfølging

Pårørandeskule

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har eit familiemedlem eller ein nær venn med demenssjukdom eller mistanke om demens/kognitiv svikt. Personen med demens kan bu i eigen heim eller på institusjon. 
Gjennom fagleg påfyll og plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens, møter andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.
Les meir om pårørandeskulen

Støtte frå kommunen

For pårørande med særleg tyngande omsorgsarbeid, har kommunen plikt til å tilby nødvendig støtte i form av opplæring og rettleiing, avlastningstiltak og omsorgsstønad.
Har du spørsmål om dette, kan du kontakte demenskoordinator Sølvi Fagertveit eller avdeling for forvaltning og koordinering på telefon 56 57 55 00.

Bjørnafjorden demensforening

Ta gjerne kontakt om du vil delta på ein aktivitet eller om du har andre spørsmål. Send e-post til bjornafjorden.demensforening@gmail.com

Du kan òg følgje Bjørnafjorden demensforening på Facebook og Instagram

Les meir informasjon for pårørande på helsenorge.no

Hjelpetelefon

Hjelpetelefonen Demenslinjen, telefon 23 12 00 40. Tilbodet blir drive av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Dette er ein frivillig organisasjon som jobbar for mellom anna personar med demens og deira pårørande.

Kurs for personar med demensdiagnose

Personar med demens har òg behov for kunnskap og støtte. Demenskoordinator tilbyr informasjon og kurs/opplæring til personar som har fått ein demensdiagnose.

Kontakt demenskoordinator om du ønskjer meir informasjon.

Dagaktivitetstilbod for personar med demens

Det er lovpålagt for kommunar å ha dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens.

Nyhagen dagsenter
Solstrandvegen 41, 5200 Os
Ope måndag-fredag

Fjordblikk dagsenter
Leitet 28, 5640 Eikelandsosen
Ope måndag, onsdag og fredag.

Inn på Tunet, Øvreeide gard
Hegglandsdalsvegen 499, 5211 Os
Ope måndag-fredag

Pris

Prisane for kommunale tenester blir fastsette årleg av kommunestyret.

Sjå pris for dagsenter.

Slik søkjer du om dagsenter

Samiske personar og minoritetsbefolkning og demens

Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse (Aldring og helse) har på oppdrag frå Helsedirektoratet utarbeidd informasjon om demens på mellom anna nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.
Sjå informasjon om demens på samiske språk

Aldring og helse har òg informasjon om demens og eldre innvandrarar, retta mot helse- og omsorgstenesta, pårørande og andre som er interesserte i temaet.
Sjå informasjon om demens og minoritetar

 

Generelt om demens, diagnostisering og openheit om demensdiagnosen

Demens er ikkje ein enkeltsjukdom, men eit syndrom som er eit resultat av ulike sjukdommar eller skadar i hjernen. Sjukdomsforløpet kan variere. Det vanlegaste er gradvis nedsett meistringsevne. Symptoma er få og knapt merkbare i starten, men blir etter kvart fleire og tydelegare.

Dei første symptoma ved demenssjukdom kan variere, men vanlege symptom kan vere:

 • Problem med minnet. Personen gløymer mykje, særlig ting som har skjedd nyleg
 • Vanskar med å utføre oppgåver han eller ho tidlegare har meistra
 • Språkproblem
 • Desorientering. Forvirring i samband med tid og stad, særleg på nye stader
 • Svekka dømmekraft
 • Vanskar med abstrakt tenking
 • Endra åtferd, mindre sosial
 • Flatare stemningsleie, personen bryr seg ikkje så mye som før

Utgreiing og diagnose

Utgreiing og diagnose er ein føresetnad for å gi effektiv helsehjelp til ein pasient ved mistanke om demens. Vi samarbeider med fastlegane og har systematisk oppfølging i lag med dei som er ramma. Vi har fokus på tidleg innsats.

Openheit

Når ein person får ein demensdiagnose, rammar det ikkje berre personen sjølv. Diagnosen påverker også ektefelle, barn, familie, venner, kollegaer og annan omgangskrets i større eller mindre grad. Ein demensdiagnose kan verke stigmatiserande og vekke ulike kjensler, både hos personen sjølv og omgivnadene. 

Behovet for, og graden av openheit rundt, ein demensdiagnose vil variere frå person til person og frå familie til familie. Generelt viser det seg at openheit og informasjon til omgivnadene oftast verker positivt over tid, både for personen sjølv og dei rundt.

Sjå brosjyre frå Helsedirektoratet: «Hvorfor er utredning og diagnose er viktig for personer med demens?»

Personsentrert omsorg: Kva er viktig for deg?

Personsentrert omsorg er ein omsorgsfilosofi som handlar om å ta omsyn til korleis ein person opplever situasjonen sin og verda rundt seg. 
Bjørnafjorden kommune har som målsetting å etablere rutinar som sikrer god personsentrert omsorg, basert på kva som er viktig for deg.
Eitt døme er MinMemoria, som er eit digitalt kommunikasjonsverktøy der du kan gjenskape di livshistorie, basert på kva som er viktig for deg.

 

Eit demensvennleg samfunn

Bjørnafjorden kommune har signert ein avtale med Nasjonalforeninga for folkehelsen om å bli ein demensvennleg kommune. Formålet med avtalen er å legge til rette for at menneske med demens i Bjørnafjorden møter forståing, respekt og støtte, blir inkluderte og får høve til å delta i nødvendige kvardagsaktivitetar som å handle, bruke offentleg transport, delta i kulturaktivitetar eller liknande.

Kurs for servicenæringa

Ei arbeidsgruppe jobbar med kampanjen “Demensvennleg samfunn” lokalt i kommunen vår. Arbeidsgruppa held kurs for tilsette i privat og offentleg servicenæring i kommunen vår. Tilbodet er gratis.

Nyttige lenker

Det finst mykje informasjon om dei ulike typane demenssjukdommar på internett.
Her er nyttige lenker for både pårørande, fastlegar og deg som mistenker at du har demens eller er på eit tidleg stadium i sjukdomsforløpet.

Helsenorge.no

Aldring og helse


Nasjonalforeningen for folkehelsen

Pårørendesenteret

Regjeringa

Bjørnafjorden kommune

For helsepersonell og fastlegar

Helsedirektoratet

Kven er tilbodet for?

 • Personar med demenssjukdom og deira pårørande
 • Tilsette i kommunen

Pris

Tilbodet er gratis.

Slik tar du kontakt

Tilbodet er frivillig, og du treng ikkje søknad eller tilvising. Du kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Fastlegen din kan òg hjelpe deg, om du ønskjer det.

Viss vi berre alle kan litt meir om demens, vil kvardagen bli mykje enklare for alle som er påverka av denne sjukdommen.

Sjå også: Aktuelle tilbod til personar med demens/kognitiv svikt og deira pårørande.

Kontakt

Sølvi Bjørnevoll Fagertveit
Demenskoordinator
Mobil: 97477031