Jobb med helse og velferd i Bjørnafjorden kommune

Korleis er det å jobba med helse og velferd i Bjørnafjorden kommune? Kva tilbod har vi til brukarar og tilsette?
Kva kan du forventa når du begynner å jobba hos oss?

Ein trygg og imøtekommande arbeidsplass

Du blir tatt godt imot som arbeidstakar i Bjørnafjorden kommune. Ein trygg og god start på ein ny arbeidsplass er viktig for å trivast og oppleva meistring i ein ny jobb.

Introduksjonsprogrammet vårt “Ein sterk start” sikrar nettopp dette, og er eit oppfølgingsløp som følger deg heilt til du er ein integrert del av organisasjonen.

I Bjørnafjorden kommune har vi óg eit fadderprogram som sikrar deg tilgang på støtte, avklaringar og informasjon i jobben din. Dette gjer det lettare å bli kjent med kollegaer, setja seg inn i arbeidsmåtar og bli ein del av eit godt arbeidsmiljø.

«Eg blir veldig godt ivaretatt. Folk viser stor glede i jobben, og det er veldig godt arbeidsmiljø på alle avdelingar eg jobbar på. Haldningar betyr mykje, og eg syns alle bidrar godt til dette og skapar eit sterkt og engasjert miljø.»
– Rasma Jatkauskiene, sjukepleiar

Sjå ledige stillingar

Korleis er det å jobba som sjukepleiar i Bjørnafjorden kommune? Les meir her 

 

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune

Eit variert arbeid med meining

Helse- og velferdssektoren i Bjørnafjorden kommune er sett saman av eit svært breitt utvalg av tenester og fagområde.

Helse- og velferdssektoren omfattar mellom anna ansvar for heimesjukepleie og heimehjelp, bu- og behandlingstenester i sjukeheim, fysio- og ergoterapitenester, legevakt og legeteneste, støttekontakt, avlasting og psykisk helse- og rustenester. Mangfaldet av oppgåver og faggrupper er stort.

Saman med flinke kollegaer kan du sjå forskjellen du utgjer for lokalsamfunnet kvar einaste dag, og du blir ein høgt verdsett ressurs.

Sjå ledige stillingar

Ein helsesektor i teknologisk utvikling

Bjørnafjorden kommune ønskjer å utvikla helsetenestene ved bruk av velferdsteknologi og andre moderne hjelpemiddel.

Vi er del av forskningsprosjektet INCA i samarbeid med Bergen kommune, Kunnskapskommunen, Senter for omsorgsforskning og Norce Samfunn/Helse Rogaland. Prosjektet skal sjå på korleis vi kan nytta teknologi for å gi folk høve til å bu i eigen bustad så lenge som mogleg.

Bjørnafjorden kommune vann Huskeprisen 2021 for arbeidet med å digitalisera livshistoria til personar med demens. Dette prosjektet skal vidareførast, og vil bli eit godt verktøy i demensomsorga.

Du kan lese meir om prosjektet og verktøyet MinMemoria her:
Meir MinMemoria i demensomsorga i Bjørnafjorden

 

Eldre dame og pleiar - Klikk for stort bilete Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsplassane

Bjørnafjorden kommune har ei rekke arbeidsplassar og tenester innan helse- og velferdssektoren.

Du kan lesa meir om våre to største bu- og behandlingssenter her:

Luranetunet bu- og behandlingssenter (LBBS)

Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS)

Sjå ledige stillingar

Spennande prosjekt og tilbod

Bli lærling hos oss

Vi har læreplassar innan helsefag med gode vilkår for læring og oppfølging.

Les meir om læreplassar i Bjørnafjorden kommune