Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er eit tilbod til deg som har behov for helsetenester og ikkje er i stand til å oppsøkje helsetenesta/fastlegen sjølv på grunn av sjukdom eller funksjonsnivå.

Tilsette i heimesjukepleia kan hjelpe deg med å ta medisinar, lage til måltida og hjelpe med personleg hygiene. Heimesjukepleia vil legge til rette for at du skal klare mest mogleg sjølv, slik at du kan halde fram med å bu heime.

Kven kan få tilbodet?

Du som treng hjelp på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsnivå.

Dette kan du forvente av oss i heimesjukepleia

 • Vi behandlar deg og heimen din med respekt
 • Vi har synleg legitimasjon.
 • Vi overheld teieplikta
 • Du får tildelt ein primærkontakt
 • Akutte hendingar kan føre til at vi ikkje klarer å vere hos deg til ønska tid
 • Heimesjukepleia kan ikkje følgje deg til lege, tannlege, frisør, fotpleiar og liknande. Du kan ta kontakt med Frivilligsentralen eller Røde Kors for denne typen hjelp

Dette forventar vi i heimesjukepleia av deg

 • Du gjer det du klarer sjølv
 • Du handterer medisinane dine sjølv, om du ikkje har inngått legemiddelavtale med heimesjukepleia
 • Du tillet at vi installerer hjelpemiddel til bruk for deg og oss i heimen
 • Du har mikrobølgeomn viss du treng hjelp til/skal trene på å varme middag
 • Du har synleg namn og nummer på huset, og opplyst inngang
 • Du låser opp for oss viss du kan, sjølv om vi har nøkkel
 • Du gir beskjed i god tid dersom du ikkje treng hjelp eller om du reiser bort
 • Dersom du har tryggleiksalarm, brukar du han berre ved akutt behov for helsehjelp
 • Du ringer heimesjukepleia innanfor telefontidene, som er kl. 10-12 og kl. 13-15 på vekedagar. Om kvelden og i helgene er alle våre tilsette ute hos pasientar, og er berre tilgjengelige for korte beskjedar
 • Dersom du røyker inne rett før vi kjem, luftar du godt
 • Syt for at vi kjem oss heilt fram til bustaden din både sommar og vinter
 • Hald kjæledyr i band eller inne på andre rom medan vi er hos deg

Hjelpebehovet ditt blir jamleg vurdert av fagpersonar i heimetenestene. Tilbodet kan reduserast eller aukast dersom det er endringar i behovet ditt.

Dersom du mottar hjelp frå to eller fleire instansar i kommunen, kan det vere aktuelt med individuell plan eller koordinator.

Slik søkjer du

Fyll ut digitalt skjema Søknad om helse- og omsorgstenester (du må logge på med BankID)

eller bruk skjema søknadsskjema for helse- og velferdstenester   (DOCX, 63 kB)

 • Skriv ut skjemaet, skriv under og send i posten til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, postboks 24, 5649 Eikelandsosen.
 • Dersom det er andre som søker for deg, må du legge ved fullmakt

Kva kostar tenesta?

Heimesjukepleie er gratis.

Bestillar- og forvaltarkontoret i Bjørnafjorden kommune er ansvarleg for kartlegging, saksbehandling, vedtak og forvaltning, medan Heimebaserte tenester er ansvarlege for den praktiske gjennomføringa av tenesta.

Slik kontaktar du heimesjukepleia

Her finn du oversikt over telefonnumra til avdelingane i heimetenestene
Du kan òg kontakte oss på helsenorge.no

Du som får heimesjukepleie, kan logge inn på helsenorge.no (krev MinID) for å sende meldingar til Heimebaserte tenester i Bjørnafjorden kommune. Her kan du sjå oversikt over planlagte og gjennomførte heimebesøk, i tillegg til å avbestille heimebesøk dersom du er bortreist. Dette kan òg pårørande gjere for deg, ved at du gir dei fullmakt. Sjå korleis du går fram på helsenorge.no.

Kontakt

Avdeling for forvaltning og koordinering
Telefon: 91672072