Heimesjukepleie

Heimesjukepleia gir pleie og omsorg til sjuke og funksjonshemma i deira eigen heim. Tilbodet kan til dømes inkludere sårbehandling, personleg stell og handtering av medisin. 

Kva kan heimesjukepleia hjelpe deg med?

  • Hjelp med medisin og medisinske prosedyrar
  • Dagleg stell
  • Sårbehandling
  • Rettleiing om kosthald og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Rettleiing og opplæring slik at du kan meistre oppgåver på eiga hand, til dømes.dosere medisinar og skifte stomi

Kven kan få tilbodet?

Du som treng hjelp på grunn av sjukdom eller nedsett funksjonsnivå.

Slik søkjer du

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Heimesjukepleie er gratis.

Bestillar- og forvaltarkontoret i Bjørnafjorden kommune er ansvarleg for kartlegging, saksbehandling, vedtak og forvaltning, medan Heimebaserte tenester er ansvarlege for den praktiske gjennomføringa av tenesta.

Slik kontaktar du heimesjukepleia

Her finn du oversikt over telefonnumra til avdelingane i heimetenestene


Du kan òg kontakte oss på helsenorge.no

Du som får heimesjukepleie, kan logge inn på helsenorge.no (krev MinID) for å sende meldingar til Heimebaserte tenester i Bjørnafjorden kommune. Her kan du sjå oversikt over planlagte og gjennomførte heimebesøk, i tillegg til å avbestille heimebesøk dersom du er bortreist. Dette kan òg pårørande gjere for deg, ved at du gir dei fullmakt på dette skjemaet frå helsenorge.no.

 

Kontakt

Avdeling for forvaltning og koordinering
Telefon: 91 67 20 72
Til toppen