Fritidsfiske

Bjørnafjorden er eit eldorado for fritidsfiskarar, anten du vil fiska etter laks i Oselvo, røye i Skogseidvatnet eller torsk, sei, lyr og makrell i sjøen.

Oselvo

Oselvo er ei kjend lakseelv, med aukande laksestamme. Årleg vert det fiska mellom to og tre tonn laks. Heile Osvassdraget er varig verna mot utbygging.

Du må ha fiskekort for å fiska i Oselvo. Les meir om laksefiske i Oselvo eller kjøp fiskekort på Inatur.

Skogseidvatnet

Skogseidvatnet er kjent for stor røye. På iNatur finn du fiskereglar for vatnet og dei største vassdraga i Hålandsdalen.

Hugs årleg fiskeravgift

For å fiske etter laks og sjøaure i norske vassdrag, må du i tillegg til å kjøpa fiskekort, betala den årlege fiskeravgiften til Miljødirektoratet.

Fritidsfiske i sjøen

Det finst mange fine fiskeplassar i skjærgarden vår. Du kan fiska frå både land og båt heile året. For fiske etter sjøaure og laks, må du vera merksam på fredningssonene, som den ved munninga av Oselva (sjå kart og meir informasjon om dette hos statsforvaltaren i Vestland).  Hugs også å respektere minstemålet på all fisk. Du treng ikkje fiskekort for å fiska i sjøen.

Sjekk oppdaterte reglar

Hos Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) finn du reglane for kvar og når barn under 16 år fiskar gratis, og når du må kontakta grunneigar for å få løyve til å fiska. 

Utleige av båt og kajakk