Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Innsynsrett og klagerett

I mange saker kan du lese saksdokumenta her på nettsida . Dette gjeld likevel ikkje dokument underlagde teieplikt eller som av omsyn til personvernet er unntatt frå innsyn.

Du har som hovudregel innsynsrett i alle dokument som ligg til grunn for vedtak som vedkjem deg. Ugraderte dokument kan du søke etter i innsynsløysninga her på nettsida. Om du ønskjer å lese eller få kopi av graderte saksdokument som gjeld deg, kan du bruke dette skjemaet.

Klagefrist

Klagefrist for vedtak er tre veker frå det tidspunkt du fekk melding om vedtaket. Brevet med klagen må vere postlagt eller innlevert innan klagefristen.

I klagen skriv du:

  • Kva vedtak du klagar på
  • Kva vil du ha endra
  • Grunngiving for kvifor du ønskjer vedtaket endra
  • Andre relevante opplysningar for saka

Om du treng hjelp med å formulere klage, eller av andre grunnar treng hjelp, kan du kontakte oss.

Send klage på eit kommunalt vedtak til den instansen i kommunen som har gjort vedtaket. Dei skal så snart som mogleg vurdere vedtaket på nytt. Dersom dei som har gjort vedtaket (førsteinstansen) ikkje finn å kunna omgjere eller endre vedtaket, skal klagen sendast vidare til rett klageorgan.

For saker etter kommunehelselova, sosialomsorgslova, alkohollova og plan- og bygningslova er Fylkesmannen klageorgan. For andre saker er formannskapet som hovudregel klageorgan.

Sakskostnader i klagesaker

Dersom eit vedtak blir endra til fordel for klagaren, har han eller ho rett til å få dekka vesentlege sakskostnader som har vore nødvendige for å få endra vedtaket. Sjå lovgrunnlag

Klage til Sivilombodsmannen  

Alle som meiner at dei har vore utsette for urett frå offentlege forvaltningsorgan, kan klage til ombodsmannen. Klagen må vere sett fram innan eitt år frå vedtaket blri gjort. Les meir om dette på Sivilombodsmannen sine nettsider.

Til toppen