Tilskot til skogkultur

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursane, og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Du kan søkje om tilskot til skogkultur (planting, ungskogpleie), tettare planting og gjødsling som klimatiltak.

Tilskotsatsar er forskjellig frå kommune til kommune. I strategien for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) finn du ei oversikt.

Sjå retningslinjer for kommunane si tildeling av NMSK –midlar Fusa, Os, Samnanger og Tysnes 2018-2022 (PDF, 165 kB)

Du finn fleire ordningar på Landbruksdirektoratet si nettside. 

Kontakt

Michal Westfal
Rådgjevar
Telefon: 99086269
Mobil: 99086269