Tilskot til skogkultur

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskaping, berekraftig utnytting av skogressursane, og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Du kan søkje om tilskot til skogkultur (planting, ungskogpleie), tettare planting og gjødsling som klimatiltak.

Tilskotsatsar er forskjellig frå kommune til kommune. I strategien for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) finn du ei oversikt.

Tilskot til skogkultur

Tilskot til tettare skogplanting som klimatiltak

Tilskot til gjødsling av skog som klimatiltak

Du finn fleire ordningar på Landbruksdirektoratet si nettside. 

Kontakt

Simon Rudolf Wolff
Leder
Telefon: 47285087
Mobil: 47285087
Til toppen