Endring av styrar/avløysar

Dersom dagleg leiar (serveringsstad),  skjenkestyrar eller avløysar sluttar, må det omgåande søkast om ny godkjenning for ny, dagleg leiar, styrar eller avløysar.

Søknaden vil kome til saksbehandler, deretter blir søknaden sendt til vandelsvurdering hos Politiet.

Dersom serveringsstaden blir tatt over av ein annan, fell serveringsløyvet bort dersom det ikkje blir søkt om løyve innan 30 dagar etter at det blei inngått avtale om overdraging.

Søknadsskjema for godkjenning av ny styrar/avløysar etter serverings- og alkohollova