Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i dei langsiktige måla, strategiane og utfordringane i kommuneplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke ressursane for å nå politisk vedtatte mål.

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke inntektene sine for å gi tenester til innbyggjarane. Eit krav til budsjettet er at kommunen ikkje brukar meir til drift enn det kommunen mottar av inntekter same året.

Budsjett og økonomiplan
Vedtatt budsjett og økonomiplan Rådmannen sitt framlegg Framlegg frå parti Vedtak
2020 Sjå framlegg Ap, Sp, MDG og KrF (.PDF, 5 MB)
FrP (.PDF, 2 MB)
Høgre (.PDF, 456 kB)
SV (.PDF, 385 kB)

I Bjørnafjorden kommune er det rammebudsjettering, som vil seie at politikarane vedtar dei økonomiske rammene for drifta på områdenivå. Kommunedirektøren fordeler så midlane til dei ulike tenestene.

Sjå også: Tertialrapportar og årsmeldingar

Til toppen