Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i dei langsiktige måla, strategiane og utfordringane i kommuneplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke ressursane for å nå politisk vedtatte mål.

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke inntektene sine for å gi tenester til innbyggjarane. Eit krav til budsjettet er at kommunen ikkje brukar meir til drift enn det kommunen mottar av inntekter same året.

I Bjørnafjorden kommune er det rammebudsjettering, som vil seie at politikarane vedtar dei økonomiske rammene for drifta på sektor-nivå. Kommunedirektøren fordeler så midlane til dei ulike tenestene.

24 - 2027Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2024/økonomiplan 2024-2027
 

Bjørnafjorden formannskap si innstilling til budsjettet for 2024 og økonomiplanen 2024 - 2027 inkl. gebyr- og prisliste for 2024 blir lagt ut til offentleg ettersyn etter formannskapet sitt møte 30.11.2023. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 14. desember 2023. 

Har du merknader til budsjettet?

Send ev. merknader i høyringsskjemaet du finn her: bjornafjorden.kommune.no/merknadbudsjett

Frist for å sende inn merknad er 13. desember 2023. 

Behandling i formannskapet 30.11.2023:

I møtet blei det lagt fram

Budsjettdokument 2024 - 2027 frå Ap pr 30.11.2023 (PDF, 351 kB)
Budsjettdokument 2024  - 2027 frå FrP og H pr 30.11.2023 (PDF, 405 kB)
 

Røysting: 

Kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2024/Økonomiplan 2024 - 2027 fekk 0 røyster.

Kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2024/Økonomiplan 2024 - 2027 med dei endringane som går fram av Budsjettdokument 2024 frå Ap pr 30.11.2023 fekk 4 røyster. 

Kommunedirektøren sitt budsjettframlegg for 2024/Økonomiplan 2024 - 2027 med dei endringane som går fram av Budsjettdokument 2024 frå FrP og H pr 30.11.2023 fekk 5 røyster, og blir dermed Formannskapet si innstilling til kommunestyret i saka. 

I etterkant har og andre parti lagt fram budsjettdokument:

Budsjettdokument 2024 - 2027 frå INP (PDF, 2 MB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå SV (PDF, 147 kB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå MDG (PDF, 250 kB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå Sp (PDF, 2 MB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå Venstre (PDF, 429 kB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå Ap oppdatert pr 14.12.2023 (PDF, 363 kB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå FrP/H oppdatert pr 14.12.2023 (PDF, 408 kB)
Budsjettdokument 2024 - 2027 frå INP oppdatert pr 14.12.2023 (PDF, 2 MB)

Kommunestyret behandla 14.12.2023 Budsjett 2024/Økonomiplan 2024 - 2027. Budsjettdokumentet frå FrP/H oppdatert pr 14.12.2023 fekk fleirtal. Det vil seie at det vedtatte budsjettet tar utgangspunkt i budsjettframlegget frå kommunedirektøren, men blir justert for dei endringane som går fram av Budsjettdokumentet frå FrP/H oppdatert pr 14.12.2023. Fullstendig vedtak med alle verbalpunkt:

Vedtak Budsjett 2024_Økonomiplan 2024 - 2027.pdf (PDF, 244 kB)
Gebyrregulativ og prisliste 2024 - Vedtatt av Kommunestyret 141223.docx (PDF, 867 kB)

2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023/økonomiplan 2023 - 2026
 

Bjørnafjorden formannskap si innstilling til budsjettet for 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 inkl. gebyr- og prisliste for 2023 blir lagt ut t til offentleg ettersyn etter formannskapet sitt møte 01.12.2022. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 15. desember 2022.

Har du merknader til budsjettet?

Send merknader på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no

Frist for å sende inn merknad er 14. desember 2022.

Behandling i formannskapet 01.12.2022:

I møtet blei det lagt fram

Budsjettframlegg frå Sv (PDF, 418 kB) 
Budsjettframlegg frå MDG (PDF, 342 kB) 
Budsjettframlegg frå Ap/Sp (PDF, 311 kB) 
Budsjettframlegg frå FrP/H/KrF/Uavhengig repr. Magne Djuvik (PDF, 432 kB) 

Ved røysting fekk

Budsjettframlegget frå Sv 1 røyst
Budsjettframlegget frå MDG 1 røyst
Budsjettframlegget frå Ap/Sp 3 røyster
Budsjetteframlegget frå Frp/H/KrF/Uavhengig representant Magne  Djuvik 4 røyster

Ingen av framlegga fekk såleis fleirtal. Det blei så røysta over Kommunedirektøren sitt budsjettframlegg, som fekk 9 røyster, og dermed blir Formannskapet si innstilling til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026. 

Behandling i kommunestyret 15.12.2022:

Nokre av partia la fram oppdaterte budsjettframlegg til kommunestyremøtet:

Oppdatert budsjettdokument frå SV (PDF, 418 kB)
Oppdatert budsjettdokument frå MDG (PDF, 270 kB)
Oppdatert budsjettdokument frå FrP/H/KrF/Uavhengig representant Magne Djuvik pr 15.12.2022 (PDF, 486 kB)

Budsjettframlegget frå FrP, H, KrF og Uavhengig representant Magne Djuvik fekk fleirtal ved behandlinga av budsjett 2023/økonomiplan 2023 - 2026 og blei såleis vedtatt.

Melding om vedtak - Budsjett 2023_Økonomiplan 2023 - 2026 (PDF, 405 kB) 
Gebyrregulativ og prisliste 2023 - Vedtatt i Kommunestyret 15.12.2022 (PDF, 579 kB)

2022

Kommunedirektøren sitt framlegg

Budsjettframlegg frå dei politiske partia:

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF sitt framlegg  (PDF, 711 kB)

FrP, Høgre og uavhengig sitt framlegg (PDF, 2 MB)

MDG sitt framlegg (PDF, 155 kB)

SV sitt framlegg (PDF, 468 kB)

Budsjettframlegget frå FrP, Høgre og Uavhengig Magne Djuvik fekk fleirtal når kommunestyret behandla budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 i møte 16.12.2021. 
Vedtak - Budsjett 2022/økonomiplan 2022 - 2025  (PDF, 246 kB)
Gebyrregulativ og prisliste 2022 - vedtatt i kommunestyret 16.12.21 (PDF, 506 kB)

 

 

Sjå også: Tertialrapportar og årsmeldingar