Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i dei langsiktige måla, strategiane og utfordringane i kommuneplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke ressursane for å nå politisk vedtatte mål.

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke inntektene sine for å gi tenester til innbyggjarane. Eit krav til budsjettet er at kommunen ikkje brukar meir til drift enn det kommunen mottar av inntekter same året.

I Bjørnafjorden kommune er det rammebudsjettering, som vil seie at politikarane vedtar dei økonomiske rammene for drifta på områdenivå. Kommunedirektøren fordeler så midlane til dei ulike tenestene.

2022

Kommunedirektøren sitt framlegg

Budsjettframlegg frå dei politiske partia:

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF sitt framlegg  (PDF, 711 kB)

FrP, Høgre og uavhengig sitt framlegg (PDF, 2 MB)

MDG sitt framlegg (PDF, 155 kB)

SV sitt framlegg (PDF, 468 kB)

Budsjettframlegget frå FrP, Høgre og Uavhengig Magne Djuvik fekk fleirtal når kommunestyret behandla budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 i møte 16.12.2021. 
Vedtak - Budsjett 2022/økonomiplan 2022 - 2025  (PDF, 246 kB)

 

 

Sjå også: Tertialrapportar og årsmeldingar

Til toppen