Budsjett og økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i dei langsiktige måla, strategiane og utfordringane i kommuneplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke ressursane for å nå politisk vedtatte mål.

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og fortel korleis kommunen skal bruke inntektene sine for å gi tenester til innbyggjarane. Eit krav til budsjettet er at kommunen ikkje brukar meir til drift enn det kommunen mottar av inntekter same året.

I Bjørnafjorden kommune er det rammebudsjettering, som vil seie at politikarane vedtar dei økonomiske rammene for drifta på områdenivå. Kommunedirektøren fordeler så midlane til dei ulike tenestene.

2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023/økonomiplan 2023 - 2026
 

Bjørnafjorden formannskap si innstilling til budsjettet for 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 inkl. gebyr- og prisliste for 2023 blir lagt ut t til offentleg ettersyn etter formannskapet sitt møte 01.12.2022. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i saka 15. desember 2022.

Har du merknader til budsjettet?

Send merknader på e-post til post@bjornafjorden.kommune.no

Frist for å sende inn merknad er 14. desember 2022.

Behandling i formannskapet 01.12.2022:

I møtet blei det lagt fram

Budsjettframlegg frå Sv (PDF, 418 kB) 
Budsjettframlegg frå MDG (PDF, 342 kB) 
Budsjettframlegg frå Ap/Sp (PDF, 311 kB) 
Budsjettframlegg frå FrP/H/KrF/Uavhengig repr. Magne Djuvik (PDF, 432 kB) 

Ved røysting fekk

Budsjettframlegget frå Sv 1 røyst
Budsjettframlegget frå MDG 1 røyst
Budsjettframlegget frå Ap/Sp 3 røyster
Budsjetteframlegget frå Frp/H/KrF/Uavhengig representant Magne  Djuvik 4 røyster

Ingen av framlegga fekk såleis fleirtal. Det blei så røysta over Kommunedirektøren sitt budsjettframlegg, som fekk 9 røyster, og dermed blir Formannskapet si innstilling til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 - 2026. 

Behandling i kommunestyret 15.12.2022:

Nokre av partia la fram oppdaterte budsjettframlegg til kommunestyremøtet:

Oppdatert budsjettdokument frå SV (PDF, 418 kB)
Oppdatert budsjettdokument frå MDG (PDF, 270 kB)
Oppdatert budsjettdokument frå FrP/H/KrF/Uavhengig representant Magne Djuvik pr 15.12.2022 (PDF, 486 kB)

Budsjettframlegget frå FrP, H, KrF og Uavhengig representant Magne Djuvik fekk fleirtal ved behandlinga av budsjett 2023/økonomiplan 2023 - 2026 og blei såleis vedtatt. 

2022

Kommunedirektøren sitt framlegg

Budsjettframlegg frå dei politiske partia:

Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF sitt framlegg  (PDF, 711 kB)

FrP, Høgre og uavhengig sitt framlegg (PDF, 2 MB)

MDG sitt framlegg (PDF, 155 kB)

SV sitt framlegg (PDF, 468 kB)

Budsjettframlegget frå FrP, Høgre og Uavhengig Magne Djuvik fekk fleirtal når kommunestyret behandla budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 i møte 16.12.2021. 
Vedtak - Budsjett 2022/økonomiplan 2022 - 2025  (PDF, 246 kB)

 

 

Sjå også: Tertialrapportar og årsmeldingar