Kulturmidlar 2024

Skal laget ditt søkja kulturmidlar? Hugs fristen 1. mars! 

Kulturmidlar er tilskot til dagleg drift av eit lag eller organisasjon. Målet med ordninga er å stimulere til aktivitet innan kulturområdet. Tilskot vert gitt for eitt år om gongen og følger kalenderår.

Kommunen kan gi tilskot til drift innan desse områda:

 • Idrett og friluftsliv (idrettslag, skyttarlag, friluftsorganisasjonar mm)
 • Kunstnarleg utfalding (musikk, biletkunst, dans, handverk mm)
 • Generelt kulturarbeid (lokalhistorie, sosialt arbeid, fritid mm)  

Vilkår for søknaden

 • Frivillige lag og organisasjonar som er opne og ideelle kan søka om kulturmidlar. 
 • Eit lag eller ei foreining kan berre senda ein søknad.
 • Barn og unge opp til 20 år og grupper som treng særleg tilrettelegging, vert prioriterte, men lag og organisasjonar med andre målgrupper kan òg søka.
 • I søknad skal det framgå medlemstal og aktivitet i laget retta mot dei prioriterte målgruppene.
 • Utmåling av tilskot er basert på medlemstal og gir tilskot på tre ulike nivå; lite, mellomstort og stort lag. Beløpsstorleik må vera tilpassa søknadsmasse og budsjettramme, og kan endra seg frå år til år.
 • For å kunna søka må organisasjonen levera årsmelding og rekneskap godkjend av siste årsmøte, som vedlegg til søknad. 
 • Laga må vera registrert i Brønnøysund Frivilligregisteret
 • Laga må vera registrert i aktivitetskalenderen Friskus og publisere arrangementa der.

Slik søker du

Søk kulturmidlar på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars 2024

Kontakt

Tom Leonsen
Rådgjevar
Telefon: 45452296
Mobil: 45452296