Fødsel

helsenorge.no/gravid finn du god og nyttig informasjon om førebuing til fødsel og tida etterpå.

Du vel sjølv kor du vil føde

Den største fødeinstitusjonen i vårt fylke er Kvinneklinikken i Bergen (KK), men du kan òg føde på Voss sjukehus (Helse Bergen) og Stord sjukehus (Helse Fonna). Du treng ikkje bestille plass på førehand, men du må ha sendt inn opplysningane som skal i fødejournalen din.

Innleggingstelefon for fødande: