Besøksheim som avlasting

Familiar med særleg tyngjande omsorgsbehov kan får besøksheim som avlasting for å avlaste pårørande som er i ein særskilt krevjande omsorgssituasjon.

Kven kan få tilbodet?

Pårørande som har «særleg tyngjande» omsorgsoppgåver i heimen.

Kva kan du få hjelp til?

Berre oppgåver som blir rekna som nødvendige helse- og omsorgstenester inngår i vurderinga av om du kan få avlasting. Det er mange som gjev omsorg til sine næraste, utan det vert definert som «særleg tyngjande».

Avlasting skal hjelpe dei pårørande:

 • ved å redusere omsorgsbelastninga
 • ved å gi meir fritid
 • ved større deltaking i samfunnsaktivitetar
 • ved å gi tid til å pleie familierelasjonar og sosiale nettverk

Kriteria og vilkår:

 • Dersom omsorgsarbeidet er særleg tyngjande. 
 • Dersom omsorgsarbeidet er av ein slik karakter at dette medfører avgrensa moglegheit til nødvendig og regelmessig fritid til omsorgsytar. 
 • Omsorgsbehovet kan vere av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføre større behov for hjelp enn det som normalt er forventa i forhold til alder. Den omsorgstrengande må ha eit omfattande og varig omsorgsbehov som i hovudsak blir teke hand om av privat omsorgsytar. 
 • Avlasting skal ta i vare omsorgsytaren sine behov, det skal kartleggjast og ein sjølvstendig vurdering av pårørande sitt behov for avlasting og fattast vedtak om tiltak.
 • Vurdering av behovet for avlasting blir vurdert minst ein gong i året eller datofestast i vedtak.
 • Dersom avlastingstilbodet ikkje blir nytta eller behovet er endra, må det meldast frå om elles fell tilbodet vekk.

Slik søkjer du

 • Du treng ein legeattest for å søkje
 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du legge ved fullmakt
 • Fyll ut felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (PDF, 127 kB)
 • Skriv ut, skriv under og send skjemaet til Bjørnafjorden kommune, avdeling for forvaltning og koordinering, pb 24, 5649 Eikelandsosen

Kva skjer vidare med søknaden?

Bli besøksheim

Til toppen