Søk om tilskot til tilpassing/prosjektering og utgreiing av bustad

Tilskot til tilpassing av bustad

Om dette tilskotet

Tilskot til tilpassing kan bli gitt til nødvendige tilpassingar i heimen på grunn av redusert funksjonsevne. Målet med tilpassinga er at bustaden skal bli betre eigna og tilrettelagt, og at du kan halde fram med å bu heime.

Tilskotet er økonomisk behovsprøvd. Det blir gjort ei samla vurdering av husstanden sin økonomi, behov for tilpassing og kommunen sine tilgjengelege tilskotsmidlar.

Som hovudregel kan det bli gitt tilskot på inntil kr 40 000,-

Slik søkjer du om tilskotet

Søk elektronisk på Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken Du brukar same søknadsskjema som for startlån.

Våre retningslinjer for behandling av søknader om tilskot til tilpassing

Retningslinjer for saksbehandling av tilskot til tilpassing, 
prosjektering og utgreiing

Tilskot til tilpassing

Tilskot til tilpassing skal bidra til at personar med nedsett funksjonsevne, som har behov for tilpassa bustad, får gjort dei naudsynte tilpassingane. Målet med tilpassinga er at bustaden skal bli betre eigna og tilrettelagt, og at ein kan halde fram med å bli buande heime. 
Tilskot til tilpassing er økonomisk behovsprøvd. Dersom ein har økonomi til å dekkje kostnadar ved tilpassinga sjølv, kan ein ikkje rekne med å få tilskot til tilpassing. Det blir gjort 
individuelle vurderingar i kvar sak, der ein ser på husstanden sin økonomi og behov for tilpassing. I vurderinga vil ein også sjå på moglegheiter for å finansiere tilpassinga med 
startlån.
Ved søknad vil det bli gjort ein samla vurdering av husstandens økonomi. Tilskot vert som hovudregel innvilga til eigd bustad. Tilskot kan innvilgast til tilpassing i leigd 
bustad dersom husstanden har ein langvarig leigekontrakt. Tilskot kan innvilgast til leigetakarar i kommunal bustad. Utleigar må godkjenne at arbeidet vert utført, enten om 
bustaden er privat eller kommunalt eigd. Tilskot kan innvilgast til bygging av ny bustad dersom bustaden er av nøktern og rimeleg stand ut i frå storleik på husstanden.
Som hovudregel vert tilskot til tilpassing innvilga éin gang. Det vert ikkje gitt tilskot til ordinært vedlikehald og oppussing. 

Storleik på tilskotet

Som hovudregel kan det gis tilskot på inntil kr 40 000. Dersom dei totale kostnadane er dyrare enn denne summen, kan ein vurdere å innvilge det resterande som startlån. 
I særlege tilfelle kan det vurderast å innvilge tilskot over kr 40 000.

Dette gjeld dersom:

• Husstanden eig bustaden
• Det kan dokumenterast at tilpassinga blir svært kostbar på grunn av husstandens 
særlege behov for tilpassing
• Husstanden har ikkje beteningsevne til låneopptak.
• Det er ein føresetnad at tilpassinga blir forsøkt gjennomført så rimeleg som mogleg.
Tilskot over kr 40 000 skal ha pant i bustaden, og vert nedskrive med 10% kvart heile år 
husstanden bur i bustaden. Dersom bustaden vert overdratt eller fråflytta skal resttilskot 
innfriast. Tilskot inntil kr 40 000 vert avskrive ved utbetaling.

Utbetaling av tilskotet

Søkjar kan levere faktura frå handverkar/leverandør til kommunen, som då betalar faktura direkte til handtverkar/leverandør (inntil innvilga tilskotsbeløp). Alternativt kan søkjar betale 
faktura sjølv og få refundert tilskotsbeløpet frå kommunen mot å framvise kvittering for betalt beløp. Tilskotet kan ikkje nyttast til å betale for arbeidspengar anna enn til mva-pliktige 
firma/enkeltpersonføretak. 

Søknad

 Søk elektronisk på www.husbanken.no
Legg ved følgjande dokumentasjon:
- Dokumentasjon på all inntekt i form av lønnsslippar for tre siste månadar, 
arbeidskontrakt, ytingar frå Nav eller andre inntekter og ytingar
- Dokumentasjon på eventuell gjeld
- Dokumentasjon frå helsepersonell på søkjar sine helsemessige utfordringar, som stadfester og beskriver behovet for tilpassing. Som regel er dette i form av ein rapport frå ergoterapeut som følgjer opp søkjaren og som har vore på heimebesøk i bustaden.
- Pristilbod på tilpassinga frå minimum to handverkarar/leverandørar. 

Behandlingstid er som regel inntil fire veker. Dersom vi må etterspørje dokumentasjon kan behandlingstida bli forlenga. Dersom vi av andre grunner ikkje overheld behandlingstid på 
fire veker vil søkjar få beskjed om dette. 
For meir informasjon om tilskot til tilpassing, sjå Tilskudd fra kommunen - Husbanken

Tilskot til prosjektering og utgreiing

Om dette tilskotet

Tilskotet kan bli gitt for å dekke delar av kostnader husstanden har med å utgreiie og kartlegge kva for moglegheiter og avgrensingar som finst når det gjeld tilpassing av bustad. Det kan bli løyvd inntil kr 20 000 i tilskot til prosjektering og inntil kr 20 000 i tilskot til utgreiing.

Våre retningslinjer for behandling av søknader om tilskot til prosjektering og utgreiing

Tilskot til prosjektering og utgreiing

Føremålet med tilskot til prosjektering og utgreiing er å få utgreidd og kartlagt kva for mogelegheiter og avgrensingar som finst når det gjeld tilpassing av bustader og som skal 
bidra til gode varige løysingar til nøkterne kostnader.
Det kan bli gitt tilskot til husstandar der enkeltpersonar har behov for tilpassa bustad. 
Tilskot til utgreiing kan nyttast til å kartleggje følgjande forhold:
• mogelegheiter og avgrensingar i eksisterande bustad
• uteområde og tilkomst
• tilgjengelegheit inne
• arealbehov
• innreiing og brukbarheit
• om brukar har økonomi til å finansiere tilpassinga sjølv, eller om det er behov for lån og/eller tilskot frå
kommunen

Tilskot til prosjektering skal dekke:
• kostnadar til fagleg bistand til prosjektering, det vil seie honorar til arkitekt eller annan 
fagkyndig.
Tilskot til utgreiing og prosjektering skal utførast av fagkyndig.

Det kan bli løyvd inntil kr 20 000 i tilskot til prosjektering og inntil kr 20 000 i tilskot til 
utgreiing. Tilskot til prosjektering og utgreiing er ikkje økonomisk behovsprøvd, men skal skje 
i samarbeid med ergoterapitenesta i kommunen.