Forureining og forsøpling

Kva er ulovleg forsøpling?

Avfall er i forureiningslova §27 definert som «løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere».

Ulovleg forsøpling kan typisk vere:

  • ulovleg deponering av avfall i naturen
  • samling eller etterlatne bilvrak og båtar
  • skjemmande avfall
  • deponering av jord, steinmassar, bygningsmateriell m.m.
  • brenning av avfall

Ulovleg fylling/deponering av jord- og steinmassar blir meldt vidare til byggesaksavdelinga, som vurderer oppfølging etter plan- og bygningslova.

Plikt til å unngå forureining og forsøpling

Ingen må lagre eller handtere avfall slik at det kan virke skjemmande eller vere til skade eller ulempe for miljøet (forureiningslova §28).

Kvar enkelt har ansvaret for å frakte avfall som møblar, kvitevarer, hageavfall, bil- og båtvrak og anna avfall til miljøparkane i kommunen eller til andre godkjente mottak.

Miljøparken i Kolskogen

Miljøparken i Eikelandsosen

På same måte har du som abonnent ansvaret for at det er orden og ryddig rundt dine avfallsdunkar. Er hyttekonteinaren full, må du ta med avfallet til ein annan konteinar eller ta med deg avfallet heim.

Driv du kiosk, gatekjøkken, daglegvarehandel og liknande har du ansvaret for å sette opp og tømme avfallsbehaldaren i nærleiken av salgsstaden din (forureiningslova § 35).

Utslepp frå private avløpsanlegg er berre tillate etter godkjenning frå kommunen. Har du eit privat avløpsanlegg er du sjølv ansvarleg for at anlegget med tilhøyrande leidningar blir bygd og halde ved like, slik at det er i samsvar med løyvet som er gitt og at det ikkje går ureinsa kloakk i terrenget/naturen.

Hageavfall

Det er ikkje lov å kaste hageavfall i naturen. Hageavfall kan du anten kompostere i eigen hage eller levere til godkjent avfallsmottak. 

Dumping av hageavfall i naturen kan føre til at plantar som ikkje høyrer heime i norsk natur blir spreidde og kan forstyrre det naturlege plante- og dyrelivet. Dumping av hageavfall i naturen og på friområde blir rekna som forsøpling og er ulovleg.

Døme på framande skadelege planteartar er parkslirekne, hagelupin og kjempespringfrø. Sjå full oversikt på Fremmedartslista.

Skal du kaste plantar som er omfatta av Fremmedartslista, skal du ha dei i tette, lukka plastsekkar og levere dei på miljøstasjonen.

Båtar og bilar

Lagring av bilvrak, båtvrak og andre større maskiner fører til høg risiko for forureining og kan vere skjemmande for omgjevnadane. Bil- og båtvrak skal ikkje oppbevarast i naturen eller på privat eigedom, men leverast til godkjent avfallsmottak. Kommunen kan pålegge fjerning og opprydding både til eigar og til grunneigar der oppbevaring skjer.


Fyllingar

Alt avfall skal leverast til godkjent mottak. Forsøpling og oppbevaring av avfall i eit område kan føre til ei ulovleg avfallsfylling på kort tid. Dette verkar skjemmande i naturen og for omgjevnadane, og kan få uheldige verknadar for miljøet.

Dersom du som grunneigar oppdagar avfall som er dumpa på eigedomen din, må du sjølv ta ansvar for at dette ikkje utviklar seg og setje i verk tiltak som hindrar vidare dumping.

Er det forsøpla på eigedomen din?

Som grunneigar bør du tenke på kva tiltak som kan setjast i verk for å avgrense moglegheita for avfallsdumping. Døme på tiltak kan vere skilting, sperring/vegbom, rydding av skog/kratt, beplanting, belysning, med meir.

Er du kjent med at leigetakar eller andre er ansvarlege for forsøplinga på din eigedom, må du få dei til å rydde opp.

Har du observert skadedyr?

Du kan ikkje klage på skadedyr på eigen eigedom med mindre problema skuldast ein privatperson. Du bør uansett forsøke å ta saka opp med vedkommande før du melder til oss.

Kva er kommunen sitt ansvar?

Kommunen har ansvar for oppfølging av saker som gjeld ulovleg forsøpling. Det kan i nokre tilfelle vere tvil om saka gjeld forsøpling eller om avfallet inneber fare for forureining, eller om det er privat eller kommunal eigedom.

Sjå "Melde ifrå".

Kva er BIR sine oppgåver?

Bjørnafjorden kommune har samarbeidsavtale med Bergen interkommunale renovasjonsverk (BIR).

BIR sine oppgåver er å registrere forsøpling, sørge for opprydding og førebygge ulovleg avfallshandtering, villfyllingar, forsøpling i naturen eller på privat og offentleg eigedom, inkludert fjerning av bil- og båtvrak.

Vidare har BIR ansvar for å følgje opp avfall i samband med utsalsstader, turistanlegg, utfartsstader m.m. (forureiningslova §35).
BIR sine oppgåver er å kartlegge type og omfang, ha dialog med den ansvarlege om rydding, og eventuelt følgje opp vidare med pålegg om rydding osb.
Etter nærmare undersøking av saka, vil BIR og kommunen koordinere og sørge for at saka blir følgt opp.

Meld frå om fulle eller forsøpla returpunkt (BIR si nettside)

Melde ifrå?

Det kan i nokre tilfelle vere tvil om saka gjeld forsøpling, om avfallet inneber fare for forureining, eller om det er privat eller kommunal eigedom. Dersom du ikkje kan svare på alle spørsmåla i skjemaet,  er det viktigaste at du melder frå om kvar forsøplinga har skjedd og skildre kva type forsøpling du trur det gjeld.

Du kan melde anonymt.

Meld ifrå

Meldinga vil bli formidla til rett instans, avhengig av type forsøpling.