Vassmålar

Storleiken på bustaden din avgjer kor mykje du må betale i vass- og avløpsgebyr.
Bur du til dømes åleine i ein stor bustad, eller brukar svært lite vatn, kan det lønne seg å installere ein vassmålar på vassinntaket ditt. Med ein vassmålar betaler du gebyr basert på mengda vatn du brukar, ikkje storleiken på bustaden. 

Eit godkjent røyrleggarfirma tar seg av bestilling og installasjon av vassmålaren. 

Kven må ha vassmålar?

I følgje forskrift om vass- og avløpsgebyr i Bjørnafjorden kommune, kapittel 3, er det krav om vassmålar for:

a) alle nybygg

b) alle bygningar eller delar av bygning som ikkje blir nytta til bustadformål

c) mellombelse abonnentar

d) vassuttak utan at vatn er lagt inn i bygning og vassuttak for ubygd eigedom

e) bustader med basseng, fontene m.m.

f) sprinkleranlegg

Slik går du fram for å få vassmålar

Ta kontakt med ein godkjent røyrleggar. For å bestille vassmålar må røyrleggarfirmaet vere godkjent for sanitærinstallasjonar tiltaksklasse 1 hos Direktoratet for byggkvalitet. 

Informasjon til røyrleggarar

Installasjon skal skje i samsvar med Bjørnafjorden kommune sin rettleiar for installasjon av vassmålar. (PDF, 157 kB)

Tilbakeslagsventil, filter og kranar blir levert av røyrleggar.

Send inn skjema for registrering av vassmålar etter montering.

Bjørnafjorden kommune har rammeavtale med firmaet Heidenreich for levering av vassmålar med konsoll. Vassmålaren er Sensus iPERL, og denne blir levert i storleikane 3/4¨, 1¨ og 1 ½¨. Sjå monteringsrettleiar for Sensus iPERL (PDF, 2 MB)

Slik bestiller du

Bestill vassmålar

Røyrleggaren vil motta ein kopi av ferdig utfylt bestillingsskjema på e-post, som fungerer som ein rekvisisjon. Denne må han levere i butikken eller sende på e-post:

I butikk:

På e-post

For levering av vassmålar til vald adresse: birgitte.raa@heidenreich.no eller dani.aasheim@heidenreich.no 

Leveringstid er 2-7 dagar. Ved bestilling av meir enn 5 vassmålarar, kan leveringstida vere lengre.

Kommunen leverer berre vassmålarar, utstyr for montering må tiltakshavar bestille og betale separat.

Faktura for kommunale gebyr (vassgebyr) til deg som har vassmålar

Dersom du har vassmålar, blir du fakturert akonto. Det vil seie at vi sender deg faktura for eit stipulert forbruk. På slutten av året sender du oss målarstanden på vassmålaren, og vi samanliknar det reelle forbruket mot beløpet du har betalt. Dersom du har betalt for mykje i høve til forbruket, får du tilbakebetalt. Dersom du har betalt for lite, må du betale inn meir.

Slik sender du oss målarstand

Send målarstand for vassmålaren

Dersom du nettopp har installert vassmålar, blir akonto-beløpet stipulert på bakgrunn av areal, sidan vi ikkje har tidlegare avlesingar å stipulere ut ifrå. Ved avlesing på slutten av året, vil forbruket bli grunnlag for neste års akonto-utrekning.
Her kan du sjå oversikt over dei ulike gebyrsatsane og ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr.