Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan bli gitt til privatpersonar som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen. Målet er at familien kan halde fram med å ha omsorgen for sine nærmaste.

Kommunen legg til grunn berre oppgåver som blir rekna som nødvendige helse- og omsorgstenester når vi vurderer om du skal få omsorgsstønad. Det vil seie oppgåver som kommunen måtte ha utført, om ikkje du hadde gjort det.

Slik søkjer du om omsorgsstønad

Kva skjer vidare med søknaden?

Kor mykje får du i omsorgsstønad?

Kommunen skal sørge for at den omsorgstrengande sitt samla hjelpebehov blir dekka, men det er kommunen som i utgangspunktet vel kva form hjelpa skal ha. Vi kan tilby anna hjelp som dekker omsorgsbehovet, når dette er vurdert som det beste for den som treng omsorg, eller at det er betre bruk av kommunen sine ressursar.

Omfanget av omsorgsstønaden blir rekna ut frå omsorgsbelastning. Dersom brukaren mottar andre offentlege stønader, for eksempel hjelpestønad, blir dette trukke frå beløpet. Det vil seie at omsorgsstønaden blir vurdert ved endring av andre tenester/offentlege tilbod.

Omsorgsstønad blir stoppa når omsorgsarbeidet opphøyrer, som ved avlastningsopphald eller kortidsopphald i sjukeheim.

Den som mottar omsorgsstønad pliktar å informere kommunen i slike tilfelle og melde frå dersom behovet for hjelp endrar seg.

Kva skjer vidare med søknaden?

 

Til toppen