Informasjon for veteranar

Bjørnafjorden kommune har samla ei oversikt over tilbod som kan vere til hjelp og nytte for deg som er veteran og dine pårørande i ulike situasjonar.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

RVTS Vest
Sjå 
Region Vest - RVTS
Tlf. 55 97 66 95. Kompetansesenter med undervisning, konsultasjon og tenesteutvikling.
Ein samarbeidspartnar i region vest innanfor sjølvmordsførebygging og sjølvskading, flyktninghelse og tvungen migrasjon, vald og seksuelle overgrep, kriser og psykososial beredskap.

Veteranorganisasjonar

SIOPS - Skadde i internasjonale operasjoner

Bistår i oppfølging og rettleiing i møtet med det offentlege, juridisk hjelp og eksperthjelp innan økonomiske spørsmål.
Siops - Siops – tlf. 22 69 56 50

NVIO - Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner

  • Kameratstøtte - Kameratstøtte (nvio.no). Ei nettbasert rettleiingsteneste for veteranar og familien. Driven i samarbeid mellom NVIO og Mental Helse.
  • Kameratstøttetelefonen 800 48 500 - Ein landsdekkande, døgnbemanna hjelpetelefon der du får snakke med ein som har tenestegjort utanlands. Du kan vere anonym.

NVIO Bergen og omland:

NVIO Bergen
E-post: post@bergen.nvio.no 

Leiar Bjørn Arne Braathen, tlf. 982 39 624

Veteran møter Veteran
Eit forbund som jobbar for auka aktivitet blant veteranar.
 
Veteran møter Veteran – Veteraner og pårørendes interesseorganisasjon. (veteranmoterveteran.no)

Kommunal veterankontakt i Bjørnafjorden kommune

Er du veteran og busett i Bjørnafjorden kommune? Veterankontakt i kommunen er kultursjef Erik Vangsnes, tlf. 47 27 71 46.

Kompetansemiljøet for veteransaker i NAV

NAV-kontoret i Elverum har spesialkompetanse på veteransaker.
Råd og veiledning for veteraner - nav.no

Kontaktpersonar:

Gunn Strand, tlf. 907 03 355

Carl Bergsvik, tlf. 924 77 220

Mette Seland Pettersen, tlf. 404 92 115

Forsvaret sine tilbod

Forsvaret tilbyr ulike typar støtte til soldatar, veteranar og deira næraste, sjå oversikt på forsvaret.no/veteraner

Spesialisthelsetenester
  • Distriktspsykiatrisk senter, Solli DPS. Lege eller psykolog kan vise til behandling i distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • Psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) gir spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske vanskar og deira pårørande.
  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.
  • Barne-, ungdoms- og familieetateten (Bufetat) har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bergen og omland familiekontor tilbyr veteranfamiliar rådgiving, rettleiing, kurs og samtalegrupper. Tilbodet er gratis, utan ventetid for veteranar og krev ikkje tilvising.
  • Avdeling for rusmedisin (AFR), Helse Bergen. AFR tar imot og behandlar alle tilvisingar til rus- og avhengigheitsbehandling. Krav om tilvising frå lege, psykolog, sosialteneste eller barnevernteneste.    
Andre hjelpetilbod
Vedtatt veteranplan

Bjørnafjorden kommunestyre vedtok Veteranplan 2023-2027 på møtet 15. juni 2023.

Her kan du lese Veteranplanen (PDF, 2 MB).