Foreslår å bevare legevakta i Eikelandsosen

I budsjettforslaget for 2024 var det foreslått å avvikle legevakta i Eikelandsosen. Bjørnafjorden kommunestyre vedtok i desember å sette ned ei arbeidsgruppe for å gjennomføre ein ROS-analyse og greie ut nødvendige kompenserande tiltak. Etter å ha gjennomført ei brei utgreiing, er konklusjonen frå arbeidsgruppa at legevakta bør oppretthaldast, men med ein ny og mindre konstnadskrevjande driftsmodell. 

No skal rapporten opp til politisk behandling i råd og utval, før kommunestyret gjer vedtak i saka 2. mai. 

Dette er gangen i saka: ungdomsrådet 9. april, eldrerådet 11. april, råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RMNF) 12. april, tenesteutvalet 16. april, formannskapet 18. april og kommunestyret 2. mai.

Her kan du lese heile utgreiinga og ROS-analysen.