Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om prosjektstøtte og driftstilskot til integreringsarbeid. Bjørnafjorden kommune forvaltar tilskota på vegner av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).

Vi har fleire ledige legestillingar, mellom anna eningsleiar for legetenester, legevaktslege med nordsjøturnus og fastlønna fastlegestilling.

Mange skal utanlands på ferie i sommar, og treng koronasertifikat ved innreise. Koronasertifikatet viser om du har fått koronavaksine og/eller har fått påvist og registrert korona med PCR-test. Krava til koronasertifikatet kan variere frå land til land, så det er viktig at du undersøkjer kva som gjeld før avreise.
 

 Det er bra for både små og store å vere i aktivitet ute i sola.
Rundt 90 prosent av all hudkreft har samanheng med mykje sol og solarium. Mange tilfelle kan vi derfor førebygge.

Sjølv om det dessverre ikkje er mange ulike sommarskular som i fjor, skjer det likevel litt av kvart i kommunen vår i sommar.

 

Runar Lunde (33) blir ny kommunalsjef for Samfunn, næring og miljø i Bjørnafjorden kommune. Han kjem frå stillinga som leiar for areal og byggesak i Karmøy kommune.

Miljøfyrtårnplakat

Ordførar Trine Lindborg overrekte onsdag det synlege beviset på at Os Elektro AS har blitt miljøsertifisert.

Bjørnafjorden kommune gratulerer verdas beste sandvolleyballspelarar, Anders Mol og Christian Sørum!

Bjørnafjorden kommune skal lage ein temaplan for naturmangfald. I samband med dette vil feltbiologar frå Asplan Viak vere i sving rundt om kring i kommunen i sommar.

driftsrekneskap for os kommune 2017

  

 Frivillige organisasjonar kan no søke om momskompensasjon på varer og tenester.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet. Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september. Frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordninga. 

 
Til toppen