Politiske utval 2023-2027

Her ser du ei oversikt over alle utval i kommunen, og kvart enkelt utval sine oppgåver.
Trykk på eit utval for å sjå møteplan, kva for saker utvalet har til behandling og medlemmar i utvalet.

Bjørnafjorden kommunestyre

 • Kommunen sitt øvste styrande organ.
 • Behandlar saker som først har vore innom kommunedirektør, ordførar og/eller dei ulike politiske utvala og gjer vedtak på kommunen sine vegner.

Bjørnafjorden formannskap

 • Heilskapsplanlegging (kommuneplan) og andre større planar som går på tvers av fleire sektorar.
 • Politiske leiings- og samordningsoppgåver.
 • Leier arbeidet med økonomiplanen og legg fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
 • Overordna personalpolitikk og organisasjonsutvikling.
 • Kjøp og sal av kommunale tomter og eigedomar
 • Andre prinsipielle saker som ikkje er lagt til andre utval og saker etter tilvising frå ordføraren
 • Valstyre for kommune-, fylkes- og stortingsval.
 • Ekspropriasjon/oreigning.
 • Vedtak i samband med sals- og skjenkeløyver.
 • Har opgåva som klagenemnd i Bjørnafjorden kommune

Plan-, bygg- og miljøutvalet

 • Behandlar arealsaker etter plan- og bygningslov, jordlov og relaterte lover.
 • Ansvarleg for arealdelen til kommuneplanen og rammeplanar for infrastruktur i samband med areal: avløp, vatn, energi, trafikksikring.
 • Rapporterer til kommunestyret.

Tenesteutvalet

 • Utvalet driv med utvikling og oppfølging av tenestene kommunen tilbyr og rapporterer til kommunestyret. Det blei nedlagd etter vedtak i kommunestyret 17.06.2021 og var i verksemd ut året 2021. Utvalet kjem i verksemd igjen i 2024.

Administrasjonsutvalet

 • Behandlar saker som gjeld det overordna forholdet mellom kommunen og tilsette i kommunen, til dømes lønn, arbeidsmiljø og sjukefråvær.
 • Utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonale reformer.

Kontrollutvalet

 • Kontroll og tilsyn med alle område i kommunen. Hovudføremålet er å sikre at innbyggarane har tillit til at kommunen løyser oppgåvene sine på best mogleg måte og i samsvar med gjeldande lover og reglar.

Eigedomsutvalet

 • Behandlar kommunens kjøp og sal av eigedom.

Bjørnafjorden eldreråd

 • Skal sikre at eldre innbyggarar sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder skal fattast.

Bjørnafjorden ungdomsråd

Råd for menneske med med nedsett funksjonsevne

 • Skal sikre at innbyggarar med nedsett funksjonsevne sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder skal fattast.

Bjørnafjorden valstyre 

 • Ansvar for førebuing og gjennomføring av kommune-, fylkestings- og stortingsval.
 • Formannskapet er valstyre i Bjørnafjorden kommune.

Ombodsutvalet

 • Utvalet skal minst ein gong i valperioden førebu rullering av og fremja forslag til eventuelle endringar og tillegg i dei ulike reglementa for politiske utval i Bjørnafjorden kommune. 

Klagenemnd

 • Formannskapet er klagenemnd i Bjørnafjorden kommune

Artikkelliste