Kulturskulen sine tilbod

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i dans og drama, visuelle kunstfag, song, kor og ei rekke instrument. For dei yngste har vi musikkbarnehage og Musikk frå første stund. Kulturkarusellen er eit tilbod til dei som vil prøve ulike instrument før dei bestemmer seg. Her kan du lese meir om dei ulike tilboda våre. 

Kulturskulen sine tilbod

Musikk frå første stund

"Musikk frå første stund" er eit tilbod til barn 0-3 år og foreldra deira. På timane syng, dansar, leikar og spelar barn og vaksne saman.

Om tilbodet

Evna til å oppleva og uttrykka musikk er medfødd. Små barn reagerer tydeleg positivt på foreldra og andre omsorgspersonar sin song. Musikalsk samvær styrkar det nære samspelet mellom barn og vaksne.

På timane syng,dansar, leikar og spelar barn og vaksne saman. Vi brukar både nye og gamle songar, rim og regler.

Vi ønskjer at barna skal få gode musikalske opplevingar, og få uttrykka seg gjennom song og musikk. Musikalsk aktivitet er positivt for barnet si utvikling òg på ei rekkje andre område.

Det er ingen krav til musikalske ferdigheiter hos foreldra - her handlar det om å dela gode musikalske opplevingar saman.

Musikk fra livets begynnelse (MLB)

MLB er ein landsomfattande musikkfagleg organisasjon med fokus på musikk med barn 0-6 år. Hovudmålet er at barn skal få eit aktivt og positivt forhold til levande musikk.

Meir informasjon om organisasjonen finn du på www.musikkfralivetsbegynnelse.no

Lærar

June Strønen Halhjem

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter

Musikkbarnehage

Musikkbarnehage er eit tilbod til barn i alderen 4 til 6 år (fram til skulealder). 

I timane får barna utfalde seg innan song, leik, instrument, dans, rytmikk-bevegelse og drama. 
Vi syng både nye og gamle songar, lærer rim og regler - og songane syng vi helst med bevegelse til.

Barna får prøve seg på ulike rytmeinstrument, alt frå tromme til maracas. Vi dansar og gjer ulike dramaøvingar.

Målet med undervisninga er at små barn skal utvikle eit positivt forhold til musikk gjennom song, dans og drama. 

Tilbodet passar for alle barn.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Føresette får informasjon om tidspunkt i eige skriv

Lærar

Janie Forestad Laupsa og June Strønen Halhjem

 

Kulturkarusellen

Kulturkarusellen rettar seg i hovudsak mot første- og andreklassingar som har lyst til å gå på kulturskulen, men som ikkje heilt veit kva dei har mest lyst til å vera med på.

I kulturkarusellen får elevane ein smakebit av mykje av det Bjørnafjorden kulturskule har å by på.

Slik skjer undervisninga

I løpet av skuleåret vil vi få besøk av alle lærarane i kulturskulen: Kor, piano, treblåsarar, messinginstrument, band, strykeinstrument og dansegruppe. Alle vil presentera sitt instrument og undervisning for elevane. Elevane i kulturkarusellen får høyra kva dei ulike linene held på med, får ei oppvisning frå elevane som går der - og får sjølve moglegheit til å prøva seg.

Dei gongane vi ikkje har besøk, syng vi med eller utan rytmeinstrument, har gamle og nye songleikar, dansar litt og prøver oss på enkelte instrument (vi har mellom anna lært å spela på ukulele).

Kulturkarusellen deltek på kulturskulen sin julekonsert og vårkonsert. I tillegg spreier elevane song og glede til bebuarane på Luranetunet.

Lærar

June Strønen Halhjem

Dans og drama

Dans- og dramalina ved Bjørnafjorden kulturskule er eit tilbod til barn og unge frå 7 år. 

Slik skjer undervisninga

Basegrupper: Elevane blir delte inn i basegrupper med barn og unge på same alder. Denne gruppa høyrer dei til gjennom heile løpet i kulturskulen. Nye elevar er alltid velkomne, uavhengig av tidlegare erfaring, så lenge basegruppa ikkje er full.
I basegruppene vil elevane ta del i og utforske fleire danse- og dramateknikkar, som: 

 • Moderne dans/samtidsdans
 • Jazzdans
 • Samtidsballett
 • Street dance
 • Latinodans/folkedans
 • Improvisasjon/kontaktimprovisasjon
 • Danseteater
 • Drama og teater
   

Fordjupingsfag: elevar som ønskjer å danse meir, kan fordjupe seg i følgjande fag:

 • Ballett 7-12: for aldersgruppa 7-12
 • Street/jazz: frå 12 år og oppover
 • Samtidsballett: frå 12 år og oppover
 • Moderne dans/samtidsdans: dei over 14 år kan søkje. Pedagogane tildeler plass.
 • Danseteater: internt opptak. Elevar frå moderne dans/samtidsdans får tilbod om plass frå pedagogar

Lærar

Dans- og dramalina har to pedagogar: Patricia Langeland og Julia Agate Erstad Bergesen. 

Pedagogane satsar på mangfald og breidde i undervisninga. Elevane skal få tid til å vere kreative, både åleine og i grupper. Dei tar eigne val og presenterer eigne tolkningar. Undervisninga er prosessbasert, kor elevane tileigner seg forståing kring ulike tema. Desse prosessane endar i ein eller fleire produksjonar årleg, kor elevane får presentere det dei har utforska og lært.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Os næringspark (inngang ved Nøkkelen Hårstudio)
Eikelandsfjorden samfunnshus
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv.

 

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

 

Visuelle kunstfag

Visuelle kunstfag har som mål å vere eit rom for skapande aktivitet i eit inkluderande læringsmiljø. Tilbodet er for barn frå 6 år.

Slik skjer undervisninga

Kvart barn får høve til å arbeide med ulike tverrfaglege uttrykk. Dei skal få individuell oppfølging ut frå sine føresetnader, i tillegg til å vere del av ei større gruppe.

Vi fokuserer på mangfald i biletkunsten, der elevane får jobba med forskjellige materialar og formspråk innan ulike fagfelt.

Lærar

Inga S. Søreide.

Tid og stad

Os barneskule, kunst og handverk

Elevane får eige skriv med informasjon om tidspunkt for undervisninga

Kulturskulen sine kor

Kulturskulen sine kor er eit tilbod til barn og unge frå 2. klasse og oppover.

Slik skjer undervisninga

Elevane blir organiserte i grupper etter alder, og kulturskulen gjev for tida tilbod om kor for aldergruppa 2.-5. klasse og vokalgruppe for elevar frå 6. klasse og oppover.
Organiseringa kan variere litt frå år til år, avhengig av korleis elevgruppa er samansett.

Vi jobbar med stemmebruk, pusteteknikk, rytmikk, intonasjon, rørsle, drama og leik innanfor eit variert repertoar.

Gruppene øver ein gong i veka, og det hender at det kjem ei helgeøving i tillegg, gjerne knytt opp mot ein større konsert.

I løpet av skuleåret blir det fleire høve til å opptre. I tillegg til å vera med på kulturskulen sine eigne konsertar, har kora samarbeid med andre institusjonar og det frivillige kulturlivet i kommunen.

Tid og stad

Musikkrommet på Os barneskule.
Elevane får informasjon om tidspunkt for undervisning i eige skriv.

Lærar

Janie Froestad Laupsa og Turid Moberg Kirkbride.

 

Song

Individuell songundervisning er eit tilbod for barn og unge frå 11-12-årsalderen. Bjørnafjorden kulturskule gjev undervisning frå nybegynnar- til høgskulenivå.

Slik skjer undervisninga

Stemma har vi med oss i alle situasjonar i livet, frå barn til vaksen. Hovudmålet for songundervisninga er å utforske og bli kjend med si eiga stemme, og kunne nytte heile registeret frå det lyse til det mørke, og jobbe fram ei så velfungerande stemme som mogleg.

Vi tar utgangspunkt i klassiske songprinsipp, men jobbar med musikk i alle sjangrar. Hovudfokuset ligg på stemmebruk, pusteteknikk, intonasjon, formidling og utøving.

Undervisning skjer både individuelt og i grupper.

I løpet av skuleåret vil eleven få høve til å opptre på konsertar i regi av kulturskulen.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter.
Eleven får informasjon om tidspunkt i eige skriv.

Lærar

Turid Moberg Kirkbride

 

Fiolin

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr fiolinundervisning på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Det er viktig at eleven skal kjenne gleda over å kunne meistre instrumentet, difor er undervisninga tilpassa kvar enkelt elev.

Fokus for undervisninga er:

 • Notelære og teori. Vi nyttar ei lærebok som er tilpassa eleven sitt nivå.
 • Gehørlære. Vi lærer å spele songar etter det vi høyrer.
 • Haldning og teknikk
 • Koordinasjon mellom høgre bogehand og venstre hand for å skape best lyd.
 • Oppleving av ulik musikk i ulike sjangrar. I tillegg til å spele songar i ulike sjangrar, får eleven òg utvida harmoniforståing ved at han eller ho som oftast blir akkompagnert på piano.
 • Motivasjon og glede. Eleven får kome med ønske om kva songar han eller ho vil spele. Det kan vere kva som helst, frå MGP jr til kjende klassiske stykke, folkeviser og poplåtar.

Eleven får òg høve til å opptre på konsertar i regi av kulturskulen.

Instrument

Eleven har høve til å leige fiolin av Bjørnafjorden kulturskule.

Tid og stad

Os ungdomsskule
Eleven får informasjon om tidspunkt i eit eige skriv.

Lærar

Bente Borghild Hauge

 

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

 

Hardingfele

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i hardingfele på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Instrument

Bjørnafjorden kulturskule har tre hardingfeler til utleige, to i full storleik og ei i halv storleik. Dersom alle tre er utleigde, må eleven skaffe instrument sjølv. 

Tid og stad

Eikelandsfjorden samfunshus
Oseana kunst- og kultursenter.
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Tuva Bolstad

 

Piano

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i piano på alle nivå frå nybegynnar til vidarekomne, med moglegheit for fordjuping i faget.

Slik skjer undervisninga

Undervisninga er tilpassa kvar enkelt elev og føregår individuelt i 20 minutt, ein gong i veka.

Spelegleda står i sentrum for undervisninga.
Gjennom bruk av eit breidt repertoar, frå barnesongar og popmusikk til klassisk musikk, lærer elevane grunnleggjande tekniske ferdigheiter og  teori.

I starten ligg fokuset på klassisk musikk. Eleven kan velje å fordjupe seg i den eller velje ein annan retning (pop, jazz, samtids- eller filmmusikk) på eit seinare stadium.

Instrument

Eleven må ha tilgang til eit akustisk eller digitalt piano for øving heime.

Tid og stad

Strandvik montessoriskule
Eikelandsfjorden samfunnshus
Fusa oppvekstsenter
Vinnes friskule
Nore Fusa oppvekstsenter
Hålandsdalen montessoriskule 
Søre Fusa oppvekstsenter
Os ungdomsskule
Søfteland skule
Oseana kunst- og kultursenter
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisning i eit eige skriv.

Lærar

Eleonora Melnik-Larsen 
Aksel H. Holdhus
Jon Søfteland Sæbø
Knut Magnus Bøen

 

El-tangent

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervising i el-tangent på alle nivå.

Slik skjer undervisninga

Undervisninga blir tilpassa eleven sitt nivå.

Fokus for undervisninga er:

 • Teori og kunnskap til instrumentet. Note og akkordlære.
 • Teknikk og rytmikk.
 • Improvisasjon.
 • Eleven lærer seg å spele etter gehør.

Vi spelar musikk frå alle sjangrar. Eleven får òg vera med og bestemma kva musikk ho eller han ynskjer å spele.

Eleven får individuell undervisning 20 minutt kvar veke, men spelar òg i lag med andre elevar i forskjellige instrumentgrupper/band fram mot konsertar og ulike andre prosjekt.

Det er viktig at eleven trivst med instrumentet sitt og innarbeider gode øvingsrutiner. Vi legg vekt på trivsel i undervisningssituasjonen og tryggleik i samspel med andre elevar.

Instrument

Kulturskulen har ikkje utlånsinstrument.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter 
Søfteland skule
Nore Fusa oppvekstsenter
Fusa oppvekstsenter
Søre Fusa oppvekstsenter
Eikelandsfjorden samfunnshus
Hålandsdalen montessoriskule

Lærar

Jon Søfteland Sæbø / Aksel H. Holdhus

 

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

 

Gitar og el-gitar

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr gitar- og el-gitarundervisning på alle nivå – frå nybegynnarar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Undervisninga blir tilpassa eleven sitt nivå.

Fokus for undervisninga er:

 • Teori og kunnskap om instrumentet.
 • Tabulatur og akkordlære.
 • Teknikk og rytmikk.
 • Improvisasjon
 • Eleven lærer seg å spele etter gehør.

Vi spelar musikk frå alle sjangrar. Eleven får òg vera med og bestemme kva musikk ho eller han ynskjer å spele.
Eleven får individuell undervisning 20 minutt kvar veke, men spelar òg i lag med andre elevar i forskjellige instrumentgrupper/band fram mot konsertar og ulike andre prosjekt.

Det er viktig at eleven trivst med instrumentet sitt og innarbeider gode øvingsrutinar. Vi legg vekt på trivsel i undervisningssituasjonen og tryggleik i samspel med andre elevar.

Instrument

Kulturskulen har ikkje utlånsinstrument.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter 
Søfteland skule
Os barneskule
Eikelandsfjorden samfunnshus
Fusa oppvekstsenter
Nore Fusa oppvekstsenter

Lærar

Jon Søfteland Sæbø / Tommy Haltbakk

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

Slagverk

Kulturskulen tilbyr opplæring i trommesett, melodisk slagverk og det som trengs i høve til å vere slagverkar i korps, orkester eller band. Vi tar utgangspunkt i klassiske slagverksteknikkar og jobbar med musikk i alle sjangrar. 

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.
Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom å lære:

 • Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Noteopplæring og gehørtrening
 • Ulike slagverksteknikkar
 • Ulike stilartar
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel, band og konsertdeltaking
 • Å beherske fleire slagverksinstrument

Undervisninga skjer både individuelt og i grupper. I løpet av skuleåret vil eleven få høve til å opptre på konsertar i regi av kulturskulen.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter.
Eleven får informasjon om tidspunkt i eige skriv.

Lærar

Torstein Åvar Sollien 

Fløyte

Tverrfløyte er eit tilbod til barn og unge frå 3. klasse. Bjørnafjorden kulturskule tilbyr fløyteundervisning frå nybegynnarnivå og heilt opp til høgskulenivå.

Slik skjer undervisninga

Tverrfløyte er eit allsidig instrument som brukast i mange samanhengar og til svært mange typar musikk.
I fløyteundervisninga får eleven, gjennom leik og læring, moglegheit til å utforska samspelet mellom pust/tone og koordinasjon av fingrar/tunge.

Vår fløytetekniske opplæring legg grunnlag for at eleven skal kunna framføra korpsmusikk, folkemusikk, jazz, pop og andre musikkstilar, både individuelt og i samspel.

Eleven får ei eiga fløytebok som dannar grunnlaget for note- og rytmelæring. Musikkteori og instrumentutøving går hand i hand.

Fleire av skulekorpsa i kommunen tilbyr samspel for fløytespelarar. Etter kvart som eleven utviklar seg vil det vere mange moglegheiter for å medverke på kulturskulen sine konsertar, både som solist og i grupper.

Instrument

Eleven leiger fløyte av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eiga fløyte vil vi oppmode eleven til først å rådføre seg med fløytelæraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter.
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Knut Magnus Bøen 

 

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

 

Klarinett

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i klarinett på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.
Undervisninga blir tilpassa eleven sitt nivå, og omfattar mellom anna:

 • notelære
 • musikkteori
 • gehør
 • instrumentkunnskap
 • solospel
 • samspel i små og større grupper.

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på treblåsar- og messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter.
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Morten Norheim

Saksofon

Saksofon er i bruk på mange ulike musikalske scener. Vi i Bjørnafjorden kulturskule ønskjer alle velkomne til å utforska saksofonen i alle typar sjangrar; frå klassisk og jazz til funk, verdsmusikk, pop og rock.

Slik skjer undervisninga

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr individuell undervisning på alle dei ulike saksofontypane: sopran, alt, tenor og baryton. Saksofonundervisninga vil i starten vere fokusert på speleglede og kjensle av mestring gjennom spel på gehør og bøkene "Spill" og "Midt i blinken". Desse bøkene er enkle å forstå og inkluderer alle moglege musikksjangrar. Etter kvart vil fokus vera på meistring av den musikken eleven sjølv ønskjer å spela, uavhengig av sjanger.  

Instrument

Bjørnafjorden kulturskule har nokre instrument til utlån. I tillegg har vi eit godt samarbeid med korpsa i kommunen med tanke på lån av instrument og fleksible samspelstilbod.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Morten Norheim

Trompet og kornett

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i trompet og kornett på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne og talentelevar.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.

Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom: 

 • Begynnaropplæring: Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Teori
 • Instrumentalteknikk
 • Øvingsteknikk
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel og konsertdeltaking

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Nore Neset ungdomsskule
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Marius Fevang Thorstensen / Aina Herheim

Althorn

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i althorn på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.

Eleven skal kjenne meistring. Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom: 

 • Begynnaropplæring: Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Teori
 • Instrumentalteknikk
 • Øvingsteknikk
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel og konsertdeltaking

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter 
Nore Neset ungdomsskule
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv.

Lærar

Aina Herheim / Marius Fevang Thorstensen 

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

Waldhorn

Bjørnafjorden kulturskule underviser i waldhorn på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.

Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom: 

 • Begynnaropplæring: Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Teori
 • Instrumentalteknikk
 • Øvingsteknikk
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel og konsertdeltaking

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Nore Neset ungdomsskule
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Marius Fevang Thorstensen / Aina Herheim

Euphonium

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i messingblåsarinstrumentet euphonium på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.

Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom: 

 • Begynnaropplæring: Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Teori
 • Instrumentalteknikk
 • Øvingsteknikk
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel og konsertdeltaking

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Nore Neset ungdomsskule
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv.

Lærar

Aina Herheim / Marius Fevang Thorstenson

 

Prisar og praktisk informasjon.

Slik søkjer du om plass

Søk på elektronisk søknadsskjema

 

Trombone

Bjørnafjorden  kulturskule tilbyr undervisning i trombone på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.

Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom: 

 • Begynnaropplæring: Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Teori
 • Instrumentalteknikk
 • Øvingsteknikk
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel og konsertdeltaking

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Nore Neset ungdomsskule
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Aina Herheim / Marius Fevang Thorstensen

Tuba

Bjørnafjorden kulturskule tilbyr undervisning i tuba på alle nivå - frå nybegynnar til vidarekomne.

Slik skjer undervisninga

Eleven får individuell undervisning, 20 minutt kvar gong.

Målet med undervisninga er å utvikle eleven som musikar gjennom: 

 • Begynnaropplæring: Grunnleggjande musikalske og motoriske ferdigheiter
 • Teori
 • Instrumentalteknikk
 • Øvingsteknikk
 • Solospel og -opptreden
 • Ensemblespel og konsertdeltaking

Kulturskulen samarbeider med korpsa i kommunen, og vi tilpassar undervisninga for dei elevane som spelar i skulekorps. Det er ein fordel, men ikkje ein føresetnad, at elevar på messinginstrument har eit samspelstilbod i tillegg til den individuelle undervisninga - fyrst og fremst gjennom eit av skulekorpsa i kommunen.

Instrument

Eleven leiger instrument av Bjørnafjorden kulturskule. Ved kjøp av eige instrument, vil vi oppmoda eleven til fyrst å rådføra seg med læraren.

Tid og stad

Oseana kunst- og kultursenter
Nore Neset ungdomsskule
Eleven får beskjed om tidspunkt for undervisninga i eit eige skriv. 

Lærar

Aina Herheim / Marius Fevang Thorstensen.

Til toppen