Søk om tilskot til integreringsarbeid

Divya Agrawal/Unsplash

Frivillige lag og organisasjonar kan søkja om støtte til prosjekt og tiltak som fremmar integrering. Lokale innvandrarorganisasjonar kan søkja om driftstilskot. Søknadsfristen er 1. mars. 

Bjørnafjorden kommune forvaltar tilskota på vegner av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI). Hovudmålet er å auka arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrarar og deira barn. Målgruppa for ordningane er innvandrarar, norskfødde med innvandrarforeldre og andre i befolkninga elles.

Kven kan søkja?

Alle typar frivillige organisasjonar som vil setja fokus på integrering som del av sin aktivitet i Bjørnafjorden kommune.

Organisasjonen må vera registrert i Frivilligheitsregisteret og heimehøyrande i Bjørnafjorden kommune, og ha hovuddelen av medlemmane sine i Bjørnafjorden kommune.

Rapportering

Organisasjonar som får tilskot, skal sende inn årsrapport og rekneskap etter at tiltaket er gjennomført. Tilskotet skal i utgangspunktet bli brukt og rekneskapsført i tilskotsåret. Dersom tiltaket går over meir enn eitt år er det rå å overføra pengar mellom år.  Organisasjonar som mottar støtte på 100 000 kroner eller meir, skal senda inn prosjektrekneskap revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 

Søknadsfrist

1. mars 2024

Søk tilskot til prosjekt til integreringsarbeid

Frivillige organisasjonar kan få støtte til aktivitetar og tiltak som fremjar integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkninga i kommunen, og som bidrar til å auka arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrar og deira barn.

Prosjekt og tiltaksstøtte kan ikkje brukast til generell drift av organisasjonen.

Det blir gitt prosjektstøtte små og store integreringstiltak som varer frå eitt til tre år, med atterhald om Stortinget sitt årlege budsjettvedtak. Tilskot lokalt blir tildelt for eitt år om gongen og alle må søka på ny kvart år.
 

Ordninga har tre delmål:

A

  • Prosjekt som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhøyrsle i lokalsamfunn for innvandrarar og befolkninga elles, og motverke utanforskap, rasisme og diskriminering, og for mangfald i lokalsamfunnet.

B

  • Prosjekt som aukar kunnskap om det norske samfunnet, gir betre norskferdigheiter, betre digitale ferdigheiter og styrkar kvalifiseringa for arbeid eller utdanning blant innvandrarar.

C

  • Prosjekt som førebygger negativ sosial kontroll, æresrelatert vald, tvangsekteskap og kjønnslemlesting, og styrkar likestilling mellom kjønna. 

Kor mykje kan ein søkja om?

De kan søkja om full eller delvis støtte til eit tiltak. Minimumssum per enkelttiltak er kr 10 000,-

De kan søkja støtte til fleire prosjekt, men berre eitt prosjekt per søknad. Tildelingar over kr 100 000,-stiller krav om revisorrapport.

Søk om tilskot til enkelttiltak/prosjekt

Søk driftstilskot til innvandrarorganisasjonar

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrarorganisasjon
Tildelinga av støtte er basert på kor mange betalande medlemmer organisasjonen har. Det vil seia medlemmar som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonen sin konto i grunnlagsåret innan 31.12.2023. Organisasjonane må levera eigenerklæring som stadfestar medlemstal. 

Organisasjonen må ha minimum 20 medlemmar. 

Satsar for tildeling av driftstilskot:

  • under 30 medlemmar: kr 31 000
  • mellom 30 og 60 medlemmar: kr 40 000
  • mnellom 60 og 80 medlemmar: kr 63 000
  • meir enn 80 medlemmar: kr 94 000

Vi viser til statleg forskrift for detaljerte retningsliner og informasjon om tilskotsordninga.

Søk om driftstilskot til organisasjon


Forskrift om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner - Lovdata

Kontakt

Grete Byrkjeland
Rådgjevar
Telefon: 94853607
Mobil: 94853607
Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 47277146