Kulturelt utviklingsprogram (KUP) Bjørnafjorden kommune

KUP-midlar er tilskot til tiltak eller prosjekt i Bjørnafjorden kommune som t.d festivalar, kultur- og idrettsarrangement, produksjonar og utviklingstiltak. 

Føremålet med KUP-midlar er å stimulere til ny og auka aktivitet innan kultur- og idrettsmiljøet i kommune.

Kven kan søke?

  • Både lag, organisasjonar og enkeltpersonar kan søke om KUP-midlar 
  • Du kan søke tilskot til prosjekt innan kunst, kultur og kunnskapsutvikling, eller idrett og friluftsliv 

Vilkår

  • Tiltak for barn og unge opp til 25 år vert prioriterte 
  • Kommunen vil kreve rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane
  • Legg ved ei tydeleg skildring av tiltaket du søker for, føremål, organisering, budsjett og kva for sum du søker om.
  • Du får tilskot for eitt år om gongen
  • Godt og relevant kunst- og kulturfagleg innhald
  • Dersom det er eit lag som søker, må laget vera registrert i Brønnøysund Frivilligregisteret
  • Laga må vera registrert i aktivitetskalenderen Friskus  og publisere arrangementa der.
  • I informasjonsarbeid og annonsering må det gå fram at arrangement er støtta av  Bjørnafjorden kommune.

Slik søker du

Du søker på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 472 77 146
Til toppen