Kulturelt utviklingsprogram (KUP) Bjørnafjorden kommune

KUP-midlar er tilskot til tiltak eller prosjekt i Bjørnafjorden kommune som t.d festivalar, kultur- og idrettsarrangement, produksjonar og utviklingstiltak. 

Føremålet med KUP-midlar er å stimulere til ny og auka aktivitet innan kultur- og idrettsmiljøet i kommune.

Kven kan søke?

  • Både lag, organisasjonar og enkeltpersonar kan søke om KUP-midlar 
  • Du kan søke tilskot til prosjekt innan kunst, kultur og kunnskapsutvikling, eller idrett og friluftsliv 

Vilkår

  • Tiltak for barn og unge opp til 25 år vert prioriterte 
  • Kommunen vil kreve rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane
  • Legg ved ei tydeleg skildring av tiltaket du søker for, føremål, organisering, budsjett og kva for sum du søker om.
  • Du får tilskot for eitt år om gongen
  • Godt og relevant kunst- og kulturfagleg innhald
  • Dersom det er eit lag som søker, må laget vera registrert i Brønnøysund Frivilligregisteret
  • Laga må vera registrert i aktivitetskalenderen Friskus  og publisere arrangementa der.
  • I informasjonsarbeid og annonsering må det gå fram at arrangement er støtta av  Bjørnafjorden kommune.

Slik søker du

Du søker på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.

Kontakt

Erik Vangsnes
Mobil: 472 77 146
Til toppen