Kulturelt utviklingsprogram (KUP) Bjørnafjorden kommune

Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er tilskot til tiltak eller prosjekt i Bjørnafjorden kommune som t.d festivalar, kultur- og idrettsarrangement, produksjonar og utviklingstiltak. 

Målet med KUP-midlar er å stimulere til ny og auka aktivitet innan kultur- og idrettsmiljøet i kommunen og verkeleggjere visjonen for Bjørnafjorden kommune om eit raust og attraktivt lokalsamfunn med evne og vilje til nyskaping.

Kven kan søke?

 • Både lag, organisasjonar og enkeltpersonar kan søke om KUP-midlar 
 • Næringsliv, offentlege aktørar, skular- og barnehagar kan ikkje søke, men kan inngå i eit samabeid med organisasjonar eller enkeltpersonar som står som søkar.

Vilkår

 • Tiltak for barn og unge opp til 20 år og grupper som treng særleg tilrettelegging, blir prioriterte, men søknader om tiltak med andre målgrupper vert òg vurderte. 

 • Det kan søkast om tilskot til utviklingsprosjekt innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv.

 • Søknad skal ha ei tydeleg skildring av tiltaket med mål, organisering, budsjett og søknadssum.

 • Maks tilskot er kroner 50.000. Tilskotet kan som hovudregel ikkje utgjere meir enn 50% av finansieringa.

 • I vurderinga blir det lagt vekt på i kva grad tiltaket er nyskapande, utviklande, aktivitetsskapande og bidreg til eit allsidig og inkluderande kulturtilbod i heile Bjørnafjorden kommune.

 • Tilskot til nye tiltak blir prioritert. Tiltak får tilskot for eitt år om gongen og det vert som regel ikkje gjeve tilskot til same tiltak i meir enn 3 år.

 • Det kan søkast om oppstartstilskot for nye lag og aktivitetar, etablert i søknadsåret eller året før.

 • Tiltak som kan bøta på negative effektar av korona-pandemien har høg prioritet i 2021 og det må framgå av søknad kvifor tiltaket er viktig og kan ha ein positiv effekt under og/eller etter koronapandemi.

 • Kommunen krev rapportering og rekneskap for dei tildelte midlane innan fastsett frist.

 • Dersom det er eit lag som søker, må laget vere registrert i  Frivilligregisteret.

 • Laga må vere registrert i aktivitetskalenderen Friskus  og publisere arrangementa der.

 • Arrangørar må akseptere følgekort.

 • Enkeltpersonar som søker må vere registrerte som næringsdrivande og ha eige organisasjonsnummer.

 • I informasjonsarbeid og annonsering må det gå fram at arrangement eller tiltak er støtta av  Bjørnafjorden kommune.

Slik søker du

Du søker på elektronisk søknadsskjema. Søknadsfrist er 15. mars.

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 472 77 146
Til toppen