Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Fysioterapi

Fysioterapi blir gitt i samband med førebyggjande og helsefremjande helsearbeid, og ved behandling av sjukdom eller skade.

Fysioterapitenesta i Bjørnafjorden kommune er organisert i ein kommunal og ein privat del. Dei kommunale fysioterapeutane held til på Luranetunet. Private fysioterapeutar er ofte tilknytta fysikalske institutt.

Kven kan søkje om fysioterapi?

 • Barn som treng behandling og/eller oppfølging av fysioterapeut
 • Vaksne som har behov for behandling eller opptrening etter sjukdom, skade eller ved kroniske lidingar

Tenesta er for deg som bur eller oppheld deg i kommunen, anten du bur heime eller på institusjon. Bur du heime og ikkje er i stand til å oppsøkje eit fysikalsk instiutt, kan du få tilbod om behandling i heimen.

Søk om kommunal fysioterapeut

Kva kan vi tilby?

 • Undersøking og vurdering
 • Behandling og oppfølging
 • Gruppetrening
 • Rettleiing av pasient, personale eller pårørande
 • Formidling av tekniske hjelpemiddel
 • Trening i terapibasseng

Kva kostar tenesta?

 • Vaksne og barn over 12 år må betale eigendel fram til dei har nådd beløpsgrensa for frikort frå Folketrygda. Nokre diagnosar gir rett til fri behandling, spør fastlegen din om meir informasjon.
 • Behandling og transport er gratis for barn under 12 år
 • Trygda yter heil eller delvis stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut
 • Du kan ha rett på stønad til behandling dersom fysioterapeuten har avtale om driftstilskot med kommunen. Her kan du sjå kva for fysioterapeutar som har avtale med kommunen.
Til toppen